Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421673

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 czerwca 2009 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO 
Z DNIA 16 CZERWCA 2009r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: GMINA ZBICZNO
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie
 

II. Tryb i przedmiot zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro dla zamówienia pn.
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Zbiczno poprzez termomodernizację i adaptację kompleksu budynków Zespołu Szkół w Zbicznie”

III. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Zbiczno, Zbiczno działka nr 79/3  

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 5.06.2009r. na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:
1. Wykonawca: Biuro Usług Inwestycyjno – Projektowych
  Inż. Zygfryd Filanowski  
  ul. Bohaterów Września 13, 87-300 Brodnica
2. Cena oferty wybranej: 3.660,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.
3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do składania ofert. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana jest ofertą o najniższej cenie.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:
1. Oferta nr 1 – złożona przez Biuro Usług Inwestycyjno – Projektowych ,Zygfryd Filanowski, ul. Bohaterów Września 13, 87-300 Brodnica – cena oferty brutto - 3.660,00 zł; liczba punktów w kryterium cena – 100,00.
2. Oferta nr 2 - złożona Przeprojektowanie, Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie , Przemysław Wesołowski, ul. Łazienna 15, 87-300 Brodnica– cena oferty brutto – 10.000,00zł, liczba punktów w kryterium cena – 36,60.
3. Oferta nr 3 - złożona przez firmę Usługi Inwestycyjne Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie inż. Sławomir Mańka, Gorczenica 98C, 87-300 Brodnica - cena oferty brutto - 4.758,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 76,92
4. Oferta nr 4 - złożona przez Zakład Usług Inwestycyjnych IWANUS, Danuta Iwanus ul. Nowa 41A, 87-300 Brodnica - cena oferty brutto – 6.100,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 60,00.
5. Oferta nr 5 - złożona przez RIW-BUD, Projektowanie i Nadzór Budowlany, Ryszard Iwanus, ul. Lidzbarska 6, 87-300 Brodnica - cena oferty brutto - 6.710,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 54,55.

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: NIE DOTYCZY.


 

utworzono: 2009-06-17 12:26 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-06-17 12:29 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-06-17 12:25
informację wytworzył 2009-06-16 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2843
repozytorium zmian
drukuj  zapisz