Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421632

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 czerwca 2009 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 16 CZERWCA 2009r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTYI. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: GMINA ZBICZNO
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych na roboty budowlane pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Zbiczno poprzez termomodernizację i adaptację kompleksu budynków Zespołu Szkół w Zbicznie”

III. Miejsce realizacji zamówienia:
  woj. kujawsko-pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno, dz.. nr. 79/3

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 20.05.2008r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:
Wykonawca: Zakład Budowlano – Remontowy
  Żymowski Sławomir
  ul. Lidzbarska 95, 87-300 Brodnica

2. Cena oferty wybranej: 464 491,97 zł brutto (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 97/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.
3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – do przetargu wpłynęła jedna oferta .

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:
1. Oferta nr 1 – złożona przez Zakład Budowlano - Remontowy, Sławomir Żymowski, ul. Lidzbarska 95, 87-300 Brodnica – cena oferty brutto - 464 491,97 zł; liczba punktów w kryterium cena – 100,00.

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: NIE DOTYCZY.

 

utworzono: 2009-06-17 12:23 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-06-17 12:29 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-06-17 12:22
informację wytworzył 2009-06-16 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2303
repozytorium zmian
drukuj  zapisz