Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4240495

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2009 r.

 

* Uchwała Nr XLIII/193/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz ich dzierżawców.
Uchwała Nr XLIII/192/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania jednorazowego dodatku specjalnego Wójtowi Gminy.
* Uchwała Nr XLIII/191/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Uchwała Nr XLIII/189/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
* Uchwała Nr XLIII/188/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
* Uchwała Nr XLII/187/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XLII/186/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
* Uchwała Nr XLII/185/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rzeka Drwęca".
* Uchwała Nr XLII/184/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXiX/167/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
* Uchwała Nr XLII/183/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
* Uchwała Nr XLI/182/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
* Uchwała Nr XLI/181/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej.
* Uchwała Nr XLI/180/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej.
Uchwała Nr XLI/179/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr XLI/178/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XLI/177/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
Uchwała Nr XLI/176/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XL/175/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mieliwo".
*Uchwała Nr XL/174/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Uchwała Nr XL/173/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2009 r. zmianiająca uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
* Uchwała Nr XXXIX/172/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/134/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 września w sprawie określenia zasad nabycia, przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżaw, najmu, użyczenia.
Uchwała Nr XXXIX/171/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na opracowanie dokumentacji inwestycji "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy do Zbiczna".
Uchwała Nr XXXIX/170/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr XXXIX/169/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/139/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Uchwała Nr XXXIX/168/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową".
Uchwała Nr XXXIX/167/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku.
Uchwała Nr XXXIX/166/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/165/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Drwęca".
Uchwała Nr XXXVIII/164/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, dla pedagoga szkolnego oraz zasad ustalenia obowiązkowego średniego pensum dla nauczycieli, którzy realizują w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Uchwała Nr XXXVIII/163/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVII/162/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
Uchwała Nr XXXVII/161/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Sumówko.
Uchwała Nr XXXVII/160/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbiczno, Ciche, Gaj-Grzmięca i Grzmięca, na lata 2009 - 2015.
- zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/160/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbiczno.
- zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/160/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciche.
- zał. nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/160/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gaj-Grzmięca i Grzmięca.
Uchwała Nr XXXVII/159/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r.  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezinki, Żmijewo, Żmijewko, na lata 2009 - 2015.
- zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/159/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r. - Plan Odnowy Miejscowości Brzezinki
- zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/159/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 1 lipca 2009 r. - Plan Odnowy Miejscowości Żmijewo
- zał. nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/159/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 1 lipca 2009 r. - Plan Odnowy Miejscowości Żmijewo.
Uchwała Nr XXXVII/158/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 01 lipca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVI/157/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu Obszaru Natura 2000, położonego na terenie Gminy Zbiczno.
Uchwała Nr XXXVI/156/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie podziału i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzydowo.
Uchwała Nr XXXVI/155/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności.
Uchwała Nr XXXVI/154/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Uchwała Nr XXXVI/153/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXV/152/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/151/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 
Uchwała Nr XXXIV/150/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 maja 2009 r.  w sprawie włączenia stawu w miejscowości Pokrzydowo w skład Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie.
Uchwała Nr XXXIV/149/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbiczno".
Uchwała Nr XXXIV/148/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIII/147/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2009 r.  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno.
Uchwała Nr XXXIII/146/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIII/145/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/144/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
Uchwała Nr XXXII/143/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXI/142/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2008 rok.
Uchwała Nr XXXI/141/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbiczno".
Uchwała Nr XXXI/140/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbiczno, Żmijewo, Żmijewko, Brzezinki, Ciche, Gaj-Grzmięca i Grzmięca na lata 2009-2015.
- zał nr 1 do Uchwały Nr XXXI/140/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 18 marca 2009 r. - Plan Odnowy Miejscowości Zbiczno
- zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXI/140/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 18 marca 2009 r. - Plan Odnowy Miejscowości Brzezinki
- zał. nr 3 do Uchwały Nr XXXI/140/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 18 marca 2009 r. - Plan Odnowy Miejscowości Żmijewo
- zał. nr 4 do Uchwały Nr XXXI/140/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 18 marca 2009 r. - Plan Odnowy Miejscowości Żmijewko
- zał. nr 5 do Uchwały Nr XXXI/140/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 18 marca 2009 r. - Plan Odnowy Miejscowości Ciche.
- zał. nr 6 do Uchwały Nr XXXI/140/2009 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 18 marca 2009 r. - Plan Odnowy Miejscowości Gaj-Grzmięca,      
      Grzmięca
Uchwała Nr XXXI/139/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie emisji obilgacji komunalnych.
Uchwała Nr XXXI/138/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2009 r. zmieniająca Uchwałę NR XXVIII/127/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.
Uchwała Nr XXX/137/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1805C na odcinku Ciche - Zbiczno - Brodnica.
Uchwała Nr XXIX/136/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie nazwy urzędowej miejscowości oraz zmiany nazw urzędowych miejscowości.
Uchwała Nr XXIX/135/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzydowo.
Uchwała Nr XXIX/134/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015.
Uchwała Nr XXIX/133/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nabycia na rzecz gminy Zbiczno działki oznaczonej nr 81/1 położonej we wsi Zbiczno.
Uchwała Nr XXIX/132/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2009 rok.


 


 

utworzono: 2009-05-21 08:52 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-01-25 09:39 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-05-21 08:51
ilość odsłon podstrony: 3451
repozytorium zmian
drukuj  zapisz