Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5035926

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ W GMINIE ZBICZNO POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ I ADAPTACJĘ KOMPLEKSU BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNIE


I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17,
e-mail: gkb.zbiczno@neostrada.pl
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Zbiczno poprzez termomodernizację i adaptację kompleksu budynków Zespołu Szkół w Zbicznie

1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje :
Wykonanie robót termomodernizacyjnych zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną oraz pokryciem stropodachu w budynku szkolnym i łączniku poprzez :
- docieplenie i wyprofilowanie stropodachu wraz z  wymianą obróbek blacharskich i wykonaniem attyki ścian zewnętrznych (w formie atrapy dachu stromego),
- docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem szlachetnego tynku nawierzchniowego elewacji
- adaptacji pomieszczeń na piętrze ( poddasze użytkowe ) łącznika szkolnego  
- modernizację wentylacji pomieszczeń szkolnych poprzez wykonanie kanałów wentylacyjnych
Projektowana termomodernizacja będzie realizowany w budynku trzykondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym .
2). Wykonanie robót modernizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w budynku przedszkolnym poprzez :
-wymianę pokrycia dachu stromego z eternitu na blachodachówkę z wymianą ołacenia połaci i uzupełnieniem elementów konstrukcji- zużytych technicznie,
- wymianę całości stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku
- adaptacji pomieszczenia przedszkolnego od strony podwórza poprzez wykonanie wiatrołapu wewnętrznego w formie ścianki szkieletowej z drzwiami.
 1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
woj. kujawsko-pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno, dz. nr 79/3.
1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 45214210-5
2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zadania: 20.08.2009r.
 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Wymagane wadium: 10.000,00 PLN
2.Warunki uczestnictwa: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

IV. TRYBY

1. Tryb udzielania zmówienia: przetarg nieograniczony,

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.

3. Informacje administracyjne:

3.1.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 10.06.2009r. oraz na stronie internetowej zamawiającego(BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 10.06.2009r. do godz. 12.00, sekretariat pok. Nr 7, I p.

3.3.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

3.4.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.06.2009r. o godz. 12.30 sala posiedzeń, II piętro
Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140.
 

V. INNE INFORMACJE
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2009r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.05.2009r. z terminem do dnia 10.06.2009r
 

 


ZAŁĄCZNIKI: 

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Kosztorys (pdf)

* Kosztorys inwestorski (pdf)

* Przedmiar (pdf)

* Elewacje ( 1 )( 2 )  (pdf)

* Rzuty - piwnica,   parter,   piętro (pdf)

* Rzut połaci dachowych (pdf)

* Przekroje (pdf)

utworzono: 2009-05-20 23:37 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-05-21 12:09 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-05-20 23:36
informację wytworzył 2009-05-20 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2868
repozytorium zmian
drukuj  zapisz