Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421648

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 05 maja 2009 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO 
Z DNIA 5 MAJA 2009r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTYI. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: URZĄD GMINY ZBICZNO
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
3. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę kruszywa kamiennego”

III. Miejsce realizacji zamówienia: Woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno , drogi gminne w miejscowościach Zbiczno, Żmijewko, Godziszka, Tomki, Sumowo, Ciche.

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w dniu 23.04.2009r.w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:
1. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Gastronomiczne
  „GABAR” Antoni Barczewski
  Wrocki 92a, 87-400 Golub – Dobrzyń

2. Cena oferty wybranej: 59 663,17 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 17/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana była ofertą o najniższej cenie.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

1.Oferta nr 1 złożona przez
: „DAMO” sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz
  - cena oferty brutto– 66 441,20 zł : liczba punktów w kryterium cena - 89,80

2. Oferta nr 2 złożona przez: „REN – TRANS”, Renata Jóźwicka, ul. Budowlana 2, 
85-874 Bydgoszcz
  - cena oferty brutto– 68 861,78 zł : liczba punktów w kryterium cena – 86,64

3. Oferta nr 3 złożona przez: „TRANS – KIS” , Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4,
87-313 Brzozie 
  - cena oferty brutto– 94 691,52 zł : liczba punktów w kryterium cena – 63,01

4. Oferta nr 5 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo Gastronomiczne „GABAR” 
Antoni Barczewski, Wrocki 92 a , 87-400 Golub - Dobrzyń
  - cena oferty brutto– 59 663,17 zł : liczba punktów w kryterium cena – 100,00

5. Oferta nr 6 złożona przez: „MAR – POL” P.H.U., Jacek Marcinkowski, ul. Koniuchy 21A/43, 
87-100 Toruń 
  - cena oferty brutto– 60 319,73 zł : liczba punktów w kryterium cena – 98,91

6. Oferta nr 7 złożona przez: „DROMOS” Budowa Utrzymanie Dróg i Mostów, ul. B. Prusa 24, 
14-240 Susz
  - cena oferty brutto– 74 571,28 zł : liczba punktów w kryterium cena – 80,01

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: 

1. Oferta nr 4 złożona przez: Nasze Mazury Zakład Górniczy „STĘPOWO 1”, Roman Sadowski, ul. Młyńska 5c, 87-500 Rypin została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 

utworzono: 2009-05-05 15:31 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-05-05 15:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-05-05 15:30
informację wytworzył 2009-05-05 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2534
repozytorium zmian
drukuj  zapisz