Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855283

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa kruszywa kamiennego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA KRUSZYWA KAMIENNEGO

 


I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17,
e-mail: gkb.zbiczno@neostrada.pl
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: "Dostawa kruszywa kamiennego"

1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa kamiennego do wykonania remontu dróg gminnych w miejscowościach Zbiczno, Żmijewko, Godziszka, Tomki, Sumowo, Ciche.
- kruszywo kamienne łamane – kliniec frakcji 0-16 mm w ilości 196 ton;
- kruszywo kamienne łamane zwykłe – frakcji 0-31,5 mm w ilości 812 ton.

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
woj. kujawsko-pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowości : Zbiczno, Żmijewko, Godziszka, Tomki, Sumowo, Ciche.
1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 14.21.23.00-3
2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Dostawa materiałów przez Wykonawcę jednorazowo lub partiami - w terminie do 7 dni od dnia złożenia zlecenia na dostawę przez Zamawiającego. Zakończenie zadania do dnia 30.06.2009r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Wymagane wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wniesienia wadium. 2.Warunki uczestnictwa: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

IV. TRYBY
1. Tryb udzielania zmówienia: przetarg nieograniczony,

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.

3. Informacje administracyjne:

3.1.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 4.05.2009r. oraz na stronie internetowej zamawiającego(BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 04.05.2009r. do godz. 12.00, sekretariat pok. Nr 7, I p.

3.3.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

3.4.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 04.05.2009r. o godz. 12.30 sala posiedzeń, II piętro
Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140.
 

V. INNE INFORMACJE
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.04.2009r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.04.2009r. z terminem do dnia 04.05.2009r
 


* Specyfikajca Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) 

utworzono: 2009-04-25 17:35 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-04-25 17:44 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-04-25 17:35
ilość odsłon podstrony: 3328
repozytorium zmian
drukuj  zapisz