Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4421681

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2009 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO 
Z DNIA 15 KWIETNIA 2009r.
O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTY„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080233C POKRZYDOWO-POKRZYDOWO PLEBANKA O DŁUGOŚCI 1,039 KM”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 
w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa 
Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznejI. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: Gmina Zbiczno
2. Adres: Zbiczno 140
3. Kod pocztowy: 87-305 Zbiczno,
4. Województwo: Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych na wykonanie robót drogowych pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 080233C Pokrzydowo-Pokrzydowo Plebanka o długości 1,039 km”

III. Miejsce realizacji zamówienia:
woj. kujawsko – pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość Pokrzydowo działki nr 192, 176/2, 176/24, 193, 194/1.

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 09.03.2009r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www. bip. zbiczno. ug.gov.pl. oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty - Wykonawca: 
Konsorcjum RuBeCo – DROGMAS 
 ul.18 Stycznia 26, 87-300 Brodnica 
2. Cena oferty wybranej:
- za wykonanie robót drogowych brutto: 874 606,24 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć złotych 24/100)
3.Uzasadnienie wyboru oferty: Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa. Do przetargu wpłynęły dwie oferty. Oferta wybrana jest ofertą o najniższej cenie.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:
1.Oferta nr 1- złożona przez Konsorcjum RuBeCo – DROGMAS , ul.18 Stycznia 26,
 87-300 Brodnica
- cena oferty łącznie – 874 606,24 zł; liczba punktów w kryterium cena -100,0 
2.Oferta nr 2 – złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Spółka z o.o., ul. Długa 27 , 87-300 Brodnica 
– cena oferty łącznie 1 070 215,99 zł; liczba punktów w kryterium cena – 81,72.  

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: NIE DOTYCZY.
 

utworzono: 2009-04-17 02:18 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-04-17 02:23 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-04-17 02:17
informację wytworzył 2009-04-15 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2718
repozytorium zmian
drukuj  zapisz