Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4136774

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie

Uchwała Nr XX/122/2004
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 15 czerwca 2004 r.

zmiany: Uchwała Nr XXVI/115/2008
Rady Gminy w Zbicznie
z dnia 26 listopada 2008 r. 

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w ZBICZNIE

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Zbiczno, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.

§ 2. Na budynku, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność umieszcza się tablicę informacyjną o treści: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie".

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie posługuje się pieczątką nagłówkową o treści "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie".

§ 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 5. Pracownicy zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są pracownikami samorządowymi. W sprawach pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy:
- ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708, ze zmianami),
 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),
- ustawy z dnia 28 listopada 2004 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 45, poz. 433),
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817)
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, ze zmianami),
- ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, ze zmianami);

 

II. Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 6. Podstawowym celem ośrodka jest zapewnienie na terenie gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń w zakresie pomocy społecznej.

§ 7. Cel, o którym mowa w § 6 Ośrodek osiąga poprzez realizację zadań własnych, własnych o charakterze obowiązkowym, zadań zleconych i zadań wynikających z odrębnych ustaw.

§ 8. Ponadto do zadań Ośrodka należy:

1) rozpoznawanie potrzeb mieszkańców gminy,
2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej;
3) ustalanie planów pomocy przez przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
4) działanie na rzecz aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
5) praca socjalna jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności w funkcjonowaniu w środowisku oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, kościałami, osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;
6) sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej;
7) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
8) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
9) realizowanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
10) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
11) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
14) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych wymagających specjalistycznego wsparcia;
15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
16) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
17) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
18) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji oraz poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
19) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
20) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
21) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
22) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
23) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
24) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
25) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
26) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
27) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz nad nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
28) praca socjalna;
29) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
30) dożywianie dzieci;
31) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
32) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za mieszkańca gminy w tym domu;
33) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po powrocie z zakładu karnego;
34) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu organowi również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;
35) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie zaliczek alimentacyjnych;
36) prowadzenie księgowości merytoryczno-księgowej;
37) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u dłużnika alimentacyjnego;
38) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
39) opracowanie planu potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych;
40) opracowywanie i przedkładanie sprawozdania z realizacji zadań określonych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

 

III. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 9. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zatrudniony przez Wójta Gminy na podstawie umowy o pracę.

§ 10. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

§ 11. Wójt udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

§ 12. Wójt udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia w formie pisemnej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 13. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

1) organizuje pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań poszczególnych pracowników Ośrodka;
2) odpowiada materialnie za powierzone mu mienie;
3) odpowiada za prawidłowe sporządzanie planu przychodów, rozchodów i realizację tego planu;
4) zabezpiecza obsługę księgową i kasową Ośrodka;
5) wykonuje czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Ośrodka;
6) opracowuje i przygotowuje regualminu pracy Ośrodka.

§ 14. Kierownik Ośrodka przedkłada Radzie Gminy corocznie projekt budżetu, składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

IV. Finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Zbiczno posiadającą własny plan finansowy kont w budżecie Gminy.

§ 16. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych jest finansowana z budżetu Gminy.

§ 17. Zadania zlecone w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są z budżetu państwa.

 

V. Przepisy końcowe.

§ 18. Zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywane są w trybie jego uchwalenia

 

utworzono: 2009-03-27 09:27 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-03-27 11:09 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-03-27 09:27
ilość odsłon podstrony: 3242
repozytorium zmian
drukuj  zapisz