Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4156059

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zaproszenie do składania ofert

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO
DLA ZAMÓWIENIA PN. 
” Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 080233C Pokrzydowo-Pokrzydowo Plebanka o długości 1,039 km”  


 
I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17, e-mail: gkb.zbiczno@neostrada.pl, osoba do kontaktów: Justyna Klimowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa;

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis
1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 080233C Pokrzydowo-Pokrzydowo Plebanka o długości 1,039 km.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 

1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080233C Pokrzydowo-Pokrzydowo Plebanka o długości 1,039 km”
 Obowiązki inspektora nadzoru obejmują w szczególności: 
- Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji. 
- Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień. 
- Nadzorowanie prac budowlanych, drogowych i innych, których wykonanie określa dokumentacja projektowo - wykonawcza. 
- Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między Wykonawcą, a Zamawiającym. 
- Współpracę z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót. 
- Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z  obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacja techniczną i dokumentacją projektową. 
- Kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót. 
- Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót. 
- Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do zamawiającego o ich wykonanie. 
- Kontrolowanie jakości oraz określania wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki. 
- Sprawdzanie i odbiór wykonania robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
- Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń. 
- Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym. 
- Potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu. 
- Uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku. 
- Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek. 
- Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji. 
- Dojazd i pobyt na placu budowy dwa razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego, a w okresie rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy. 
- Informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót. 
- Informowanie Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Zamawiającym (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót,
- W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych pomiędzy Zleceniodawcą, a Wykonawcą robót budowlanych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. 

Inwestycja, dla której świadczony będzie nadzór inwestorski opisana jest dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą zatwierdzoną decyzją o pozwoleniu na budowę Starosty Brodnickiego nr WB.7351-7-18/08 z dnia 3 kwietnia i 30 lipca 2008r. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z powyższą dokumentacją w celu przygotowania oferty zawierającej cenę obejmującą wszystkie istotne elementy niezbędne do realizacji zamówienia. 

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: woj. kujawsko – pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość Pokrzydowo działki nr 192, 176/2, 176/24, 193, 194/1.

1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 71.24.70.00-1 - nadzór nad robotami budowlanymi
2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Wartość zamówienia: poniżej równowartości kwoty 14 000 euro.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczęcia - po podpisaniu umowy. Zakończenie zadania do dnia 31.08.2009r.  

III. Warunki udziału w postępowaniu 
1. Posiadanie wymaganych prawem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Do oferty należy załączyć kopię decyzji o przyznaniu uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej.

IV. TRYBY
1. Tryb udzielania zmówienia: zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
2. Kryteria oceny ofert: Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza..
3. Informacje administracyjne:  
3.1 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz kompletna dokumentacja budowlana niezbędna do realizacji zadania budowlanego, dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno – Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa , pok. nr 10, II piętro w terminie do dnia 31.03.2009r. .
3.2 Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 31.03.2009r. do godz. 12ºº, Sekretariat, I piętro.
3.3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.zbiczno.ug.gov.pl najpóźniej w terminie 7 dni od terminu składania ofert.
3.4 Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

V. INNE INFORMACJE  
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.03.2009r. z terminem do dnia 31.03.2009r. Sporządził:
/-/ Justyna Klimowska  

 

Zatwierdził:
Wójt Gminy Zbiczno
/-/Wojciech Rakowski


Druki do pobrania:

* Formularz ofertowy (pdf)

* Umowa (pdf)

utworzono: 2009-03-25 14:17 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-03-25 14:33 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-03-25 14:16
informację wytworzył 2009-03-25 Justyna Klimowska
ilość odsłon podstrony: 2492
repozytorium zmian
drukuj  zapisz