Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036057

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 233/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 maja 2017 r.

* Informacja z otwarcia ofert - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno" 

* Ogłoszenie nr 233/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 maja 2017 r.   

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   

* Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta   

* Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu   

* Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania   

* Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych   

* Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia   

* Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej   

* Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa   

* Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany i wykonawczy   

* Załącznik nr 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy   

* Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar robót   

* Załącznik nr 11 do SIWZ - specyfikacja techniczna   

* Załącznik nr 11 do SIWZ - specyfikacja techniczna - roboty elektryczne   

 

utworzono: 2017-05-11 13:28 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-05-25 14:55 przez: Grzegorz Grzelak 
aktywne od dnia: 2017-05-11 13:28
informację wytworzył 2017-05-11 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 1299
repozytorium zmian
drukuj  zapisz