Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4420588

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującego obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

DRUKI DO POBRANIA

- Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach

- Karta informacyjna  
- Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia

Opłaty:
Od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205,00 zł
za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł 

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wpłacić na rachunek UG Zbiczno: 
BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno - pok. nr 7

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Termin od złożenia wniosku do otrzymania decyzji wynosi od 2 do 3 miesięcy (w zależności od urzędów opiniujących i uzgadniających).
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa - pok. nr 10
tel. 56 49 393 23

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).

 

utworzono: 2009-03-23 12:43 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-03-12 11:31 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-03-23 12:43
ilość odsłon podstrony: 2606
repozytorium zmian
drukuj  zapisz