Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4454504

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/09 z dnia 20 marca 2009 roku

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/09

z dnia 20 marca 2009 r.

WÓJT GMINY W ZBICZNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ BUDOWNICTWA I ROLNICTWA

 

1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) obywatelstwo polskie,

b) osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych,

c) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f) wykształcenie wyższe techniczne lub pokrewne, lub administracyjne, zarządzanie lub pokrewne - staż pracy,

g) 4 letni staż w tym 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na w/w stanowisku: umiejętność kierownia zespołem, dobra znajomość zagadnień wynikających z zakresu na danym stanowisku, znajomość spraw dotyczących zamówień publicznych, opracowywaniem wniosków mających na celu pozyskiwanie środków finansowych, umiejętność obsługi komputera w tym oprogramowania Office, Word, Excel i Generatora wniosków, prawo jazdy, znajomość terenu, dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
Sprawy związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego, wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, realizacja zadań z zakresu prawa wodnego, przeprowadzanie przetargów w związku z prowadzonymi inwestycjami i remontami na terenie gminy. Bieżący nadzór i kontrola pracowników referatu, prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych i innych.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kwestionariusz osobowy,

d) świadectwa pracy,

e) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,

f) referencje,

g) zaświadczenie o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia dokumentów)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu (sekretariat - I piętro, pokój nr 7) lub drogą pocztową na adres urzędu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko kierownika w referacie GKB", w terminie do 31 marca 2009 r. do godz. 15.00
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zbiczno.ug.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)"

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielenie pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt

/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2009-03-20 11:49 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-03-20 13:28 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-03-20 11:48
ilość odsłon podstrony: 2686
repozytorium zmian
drukuj  zapisz