Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862344

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin pracy Zakładu Usług Komunalnych

Zarządzenie Nr 6.1/2009
z dnia 28 czerwca 2009 roku
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych 
w Zbicznie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ) 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Regulamin Pracy Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy kadrowe.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.07.2009 r.


Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
/-/ Robert Schuetz


Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 6.1/2009 Kierownika 
Zakładu Usług Komunalnych w  Zbicznie 
z dnia 28 czerwca 2009 roku
Regulamin Pracy
Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie
I. Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie.


§ 21. Regulamin pracy obowiązuje pracowników, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie pracy obowiązują przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

§ 3 Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o
-pracodawcy – należy rozumieć Kierownika Zakładu Usług Komunalnych,
-pracowniku – należy rozumieć każdego pracownika Zakładu Usług Komunalnych,
-zakładzie pracy – należy rozumieć Zakład Usług Komunalnych.

II. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

§ 4


1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami praca lub umową o pracę.

§ 5Rażącym naruszeniem przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest w szczególności:
1) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy;
2) samowolne opuszczenie miejsca pracy;
3) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy;
4) odmowa wykonania przez pracownika poleceń przełożonego; 
6) nadużywanie przez pracownika świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
7) popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa;
8) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej pracodawcy;
9) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy.


§ 6Od momentu przyjęcia do pracy pracownik samorządowy zobowiązany jest wykonywać swoją pracę wydajnie i profesjonalnie. Obowiązkiem pracownika jest:
1) przestrzeganie prawa;
2) przestrzeganie ustalonego u pracodawcy czasu pracy;
3) przestrzeganie Regulaminu i ustalonego w ZUK porządku;
4) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń zwierzchnika;
5) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z mieszkańcami a także zapewnienie im kompetentnej i profesjonalnej obsługi;
8) wykonywanie pracy i poleceń przełożonych w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe;
9) używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej wyłącznie w czasie wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub wynikającej z poleceń przełożonych;
10) dbanie o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i porządek w miejscu pracy;
11) używanie środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do wykonywania zadań służbowych;
12) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym;
13) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu ZUK jeżeli prawo tego nie zabrania;
14) należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy: narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy;

§ 7


1.Każdy pracownik przystępujący do pracy obowiązany jest:
1) przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami; wyżej wymienione orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do badań profilaktycznych m.in. w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę pracownikowi;
2) wypełnić kwestionariusz osobowy oraz przedłożyć fotografię;
3) przedłożyć niezwłocznie świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców, a także inne dokumenty niezbędne do określenia uprawnień pracowniczych;
4) przedłożyć niezwłocznie świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły;
5) przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
6) zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na stanowisku pracy;
7) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
8) zaznajomić się z zakresem czynności.
2. Dokumenty wymienione w punktach 3-5 przedkłada pracownik w kopiach, które złożone zostają do jego akt osobowych, natomiast ich oryginały przedstawia się pracodawcy do wglądu


III. Zakres obowiązków pracodawcy


§ 8


1. Pracodawca ma obowiązek w szczególności:
1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy;
3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
5) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji;
6) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;
7) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
8) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;
9) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
10) informowania pracowników w ramach szkoleń w zakresie bhp o ryzyku związanym z wykonywaną przez nich pracą.

§ 9


1.Na pracodawcy ciąży obowiązek niezwłocznego potwierdzenia pracownikom na piśmie rodzaju zawartej umowy o pracę i jej warunków.
2.Umowę należy wręczyć pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.
3.Pracodawca zobowiązany jest poinformować każdego pracownika na piśmie, nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
a) częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
b) systemie, rozkładzie i okresie rozliczeniowym czasu pracy, którymi objęty jest pracownik,
c) wymiarze i  prawie do urlopu wypoczynkowego, do którego uprawniony jest pracownik,
d) długości i okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

§ 10


Stosunek pracy pracownika samorządowego ulega rozwiązaniu na zasadach i terminach
przewidzianych w ustawie o pracownikach samorządowych i w kodeksie pracy.

§ 11W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest zobowiązany
rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek, pobranych materiałów,
wyposażenia (sprzętu komputerowego) itp. Uzyskując odpowiednie wpisy w karcie
obiegowej. 
III. System i rozkład czasu pracy

§ 12


1.Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.
2.Czas pracy powinien być przeznaczony na wykonywanie pracy.

§ 13


Pracownik ma prawo do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku oraz co najmniej 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

§ 141.Czas pracy pracownika samorządowego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2.Pracownicy ZUK wykonują pracę od poniedziałku do piątku (oprócz wtorku) w godz. od 7.15 do 15.00, a we wtorek od 7.15 do 16.00.
3.Za czas dyżuru świadczonego w zakładzie pracy należy pracownikowi udzielić czasu wolnego według zasady „1 h za 1 h” lub na jego wniosek wypłacić wynagrodzenie.
4.Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, 
5.Praca nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 22.00 – 6.00.
6.Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
7.Wszystkim pracownikom przysługuje 15-minutowa przerwa wliczona do czasu pracy.
8.Okres rozliczeniowy czasu pracy o którym mowa w ust. 1 wynosi 3 miesiące kalendarzowe i pokrywa się z kwartałem.

§ 15Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
Praca ta jest dopuszczalna w razie:
1)konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, usunięcia awarii
2)szczególnych potrzeb pracodawcy.

§ 161.Za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika może być udzielony czas wolny wg zasady „godzina za godzinę”.
2.Wnioski, o których mowa w ust. 1 przechowywane są łącznie z kartą ewidencji czasu pracy pracownika.
3.Pracodawca może udzielić pracownikowi, bez jego wniosku, czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze 50% większym niż wynosił czas pracy w godzinach nadliczbowych.
4.Udzielenie czasu wolnego w sytuacjach wskazanych w ust. 1 i 3 odbywa się do końca danego okresu rozliczeniowego.

§ 17Za pracę w godzinach nadliczbowych w razie niewykorzystania uprawnienia wynikającego z paragrafu poprzedniego przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości:
1)100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających :
a) w nocy;
b) w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
c)w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę i święto, zgodnie z obowiązującymi go rozkładem czasu pracy,
2)50% wynagrodzenia – za prace w godzinach nadliczbowych przypadającym w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

§ 18Jeżeli wymagają tego potrzeby ZUK pracownik samorządowy może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz niedziele i święto z wyjątkiem kobiet w ciąży oraz w innych przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny, z tym, że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

IV. Porządek pracy

§ 19Każdy pracownik ma obowiązek podpisać listę obecności stwierdzając przybycie do pracy.

§ 20


Listy obecności znajdują się w biurze kierownika ZUK oraz na Hydroforni Gaj.

§ 21


W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, ze pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.

§ 22


Opuszczenie stanowiska pracy w ZUK w czasie pracy wymaga uprzedniej zgody pracodawcy. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy w czasie godzin pracy jest zabronione.

§ 23

Wyjście w czasie pracy poza teren ZUK może nastąpić za zgodą pracodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej.

§ 24

Wszelkie wyjścia w godzinach pracy, tak służbowe, jak i prywatne, po uzyskaniu zgody przełożonego odnotowywane są w Rejestrach wyjść służbowych i prywatnych, które znajdują się w biurze kierownika ZUK.

§ 24a

Czas zwolnienia przeznaczony na wyjścia prywatne pracownik jest zobowiązany odpracować. Czas odpracowania przez pracownika nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 25

Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu pieczęcie, narzędzia, sprzęt i dokumenty.

§ 26


Pracownik opuszczający pomieszczenia pracy jako ostatni zobowiązany jest do:
1)zabezpieczenia swojego stanowiska pracy,
2)sprawdzenia i zabezpieczenia wszystkich urządzeń elektrycznych i wodociągowych,
3)zamknięcia okien i drzwi,
4)zamknięcia na klucz biura.

§ 27


Przebywanie pracownika w pomieszczeniach ZUK poza godzinami pracy może nastąpić na jego wniosek w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody pracodawcy.

§ 28


Przebywanie po godzinach pracy w pomieszczeniach ZUK pracownik jest zobowiązany zaewidencjonować w książce ewidencji osób przebywających w ZUK poza godzinami pracy.

§ 29


1. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika.
2. Ewidencję tę udostępnia się pracownikowi na jego żądanie.

§ 30


Pracownikom zabrania się:
1) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych,
2) palenia tytoniu na terenie zakładu, z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego,
3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody przełożonego miejsca pracy,
4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego jakichkolwiek rzeczy niebędących własnością pracownika,
5) wykorzystania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy niezgodnie z przeznaczeniem – do czynności nie związanych z wykonywaną pracą.

V. Nieobecności i inne zwolnienia od pracy

§ 31


1.Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2.W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w trzecim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
3.Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku wskutek jego obłożnej choroby połączonej z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
4.Nieobecność w pracy lub spóźnienie usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy, a dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
  1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z  przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy;
  2) decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami  o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn  przewidzianych tymi przepisami;
  3) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8;
  4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu  prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzająca stawienie się pracownika na to wezwanie;
  5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny;
  6) zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji.
5. W razie nieobecności pracownika w pracy z przyczyn, o których mowa w ust. 4,  pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając stosowny dokument.

§ 32


W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy, celem usprawiedliwienia spóźnienia.

§ 33


Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa

§ 34


1. Pracownik może być zwolniony od pracy przez bezpośredniego przełożonego na czas niezbędny dla załatwienia ważnej sprawy osobistej. Zwolnienia można udzielić, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia.
2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 35


Wyjazdy służbowe(poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez pracodawcę.

§ 36


W szczególności pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika:
1)na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji,
2) wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
3) wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym itp. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego,
4) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.


§ 37


1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze:
1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2) 1 dnia – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
2. Zwolnienia, wymienione w ust. 1 udzielane są w dniach następujących po zdarzeniu uzasadniającym ich udzielanie, ewentualnie w dniu wystąpienia zdarzenia.
3. Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik obowiązany jest przedstawić odpis skróconego aktu stanu cywilnego, dotyczący zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia.
4. Jeżeli pracownik korzysta już w tym okresie z urlopu wypoczynkowego lub niezdolności do pracy z powodu choroby, to nie przysługują mu zwolnienia okolicznościowe omówione w niniejszym paragrafie.


VI. Urlopy wypoczynkowe

§ 38

1. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
2. Urlopy udzielane są w terminie zaproponowanym przez pracownika i zaakceptowanym przez pracodawcę.
3. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca kwartału następnego roku kalendarzowego.
4. Urlop może być na wniosek pracownika podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu również dni wolne od pracy przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

§ 39


1. Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastąpić w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, poza czterema dniami (tzw. urlop na żądanie).
2. Każdy pracownik przed rozpoczęcie urlopu powinien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy.
3. Wniosek pracownika, o którym mowa w ust. 2 podpisuje pracodawca.
4. Za właściwą organizację pracy, w tym również za wykorzystanie urlopów wypoczynkowych odpowiada kierownik ZUK.

§ 40


1. Pracownik może wykorzystać cztery dni urlopu w terminie przez siebie wskazanym.
2. W celu wykorzystania urlopu na żądanie, o którym mowa w ust. 1, pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu pracodawcy w godzinach pracy zakładu pracy.

§ 41


1. Z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik powinien wystąpić co najmniej 7 dni przed wskazanym przez siebie terminem skorzystania z tego urlopu.
2. Wniosek powinien zawierać propozycję czasu trwania urlopu bezpłatnego.
3. W razie póżniejszego zgłoszenia wniosku, urlop bezpłatny może być udzielony w terminie wskazanym przez pracownika, jeżeli jest to spowodowane szczególnymi sytuacjami życiowymi.


VII. Ochrona wynagrodzenia za pracę.

§ 42


1. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika bądź osoby przez niego upoważnionej na piśmie.
2. Wynagrodzenie może być także wypłacane przelewem na konto bankowe pracownika w inny ustalony sposób po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
3. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
4. Jeżeli ostatni dzień przewidzianej wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacone w dniu poprzednim.
5. Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy.

VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 43


Pracodawca i pracownicy zobowiązani są dościgłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

1. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP:
1) pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
2) pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy,
3) wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie,
4) kontrolowanie wykonania tych poleceń,
5) zagwarantowanie profilaktycznej ochrony życia,
6) przeszkolenie pracowników w zakresie bhp,
7) zapewnienie wykonania zakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organa nadzoru nad warunkami pracy,
8) organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp.

§ 44


1. Przed dopuszczeniem do pracy: pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
2. Pracodawca obowiązany jest kierować pracowników na kontrolne i okresowe badania lekarskie zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
4. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 45


1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.
2. W szczególności pracownik zobowiązany jest:

1) przestrzegać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach  z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać wydanych  w tym zakresie zarządzeń i wskazań przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) używać przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem,
5) poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim,
6) brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


IX. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników samorządowych

§ 46


1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
2. Za rażące naruszenie ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy uznaje się
1) złe i niedbałe wykonywanie pracy, niszczenie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
2) nieusprawiedliwione nieprzybycie lub powtarzające się nieusprawiedliwione spóźnianie się do pracy, samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia,
3) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym albo spożywanie alkoholu w czasie lub miejscu pracy,
4) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,
5) niewykonywanie poleceń przełożonych,
6) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i petentów,
7) nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp, przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy stosuje się kary przewidziane w Kodeksie pracy.
4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
Pracodawca zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika.
5. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

X. Prace wzbronione kobietom

§ 471. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
2. Wykaz prac, przy których nie można zatrudniać kobiet, jest określony w Kodeksie pracy w dziale ósmym.
3. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, a także bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
4. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat czterech nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

XI. Postanowienia końcowe

§ 48


W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy:
1) ustawy o pracownikach samorządowych,
2) Kodeksu pracy.

§ 49


1. Regulamin pracy wchodzi w życie z dniem 1.07.2009 roku.
2. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
3. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w tym samym trybie co jego ustanowienie lub przez wprowadzenie nowego regulaminu.


utworzono: 2009-03-20 09:29 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-10-19 09:25 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-03-20 09:28
ilość odsłon podstrony: 6633
repozytorium zmian
drukuj  zapisz