Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4159651

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Statut Zakładu Usług Komunalnych

załącznik do Uchwały Nr XXIV/102/96
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30.04.1996 r.

 

 STATUT 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie, zwany dalej ZUK, działa na podstawie Uchwały Nr XXIV/102/96 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.04.1996 r.

§ 2.

Siedzibą ZUK jest miejscowość Zbiczno.

§ 3.

Terenem działania ZUK jest obszar całej Polski

§ 4.

ZUK realizuje zadania w dziedzinie użyteczności publicznej oraz innej działalności gospodarczej w ramach ogólnych kierunków ustalonych przez Wójta oraz szczegółowego zakresu uprawnień.

Rozdział II

Przedmiot działania

§ 5.

ZUK prowadzi działalność komunalną oraz działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

1. W dziedzinie gospodarki komunalnej:

a) wywóz nieczystości, utrzymanie punktów zbiórki odpadów oraz konserwacja pojemników,

b) konserwacja terenów zielonych,

c) utrzymanie dróg gminnych i placów oraz udział w akcji zimowej, konserwacja i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego,

d) utrzymanie miejsca pamięci narodowej.

2. W dziedzinie gospodarki mieszkaniowej:

a) utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w należytym stanie,

b) zawieranie umów z najemcami zgodnie ze wskazaniami Urzędu.

3. W dziedzinie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków:

a) zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków, dostawy wody i odbiór ścieków oraz naliczanie należności zgodnie z przepisami,

b) utrzymanie sieci wodociągowych i przyłączy włącznie z licznikiem poboru wody oraz hydroforni,

c) utrzymanie sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni i przepompowni,

4. Poza wyżej wymienionymi zadaniami ZUK prowadzi:

a) działalność remontowo-budowlaną na potrzeby gminy oraz innych zleceniodawców,

b) transport osobowo-towarowy w ramach posiadanych możliwości na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych,

c) działalność gospodarczą o charakterze produkcyjno-usługowym i handlowym, mającą na celu pełne wykorzystanie posiadanych urządzeń i zasobów pracowniczych,

d) nadzoruje i organizuje prace osób skierowanych do prac publicznych, interwencyjnych lub w ramach zleceń,

c) wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna

§ 6.

1. PracąZUK kieruje kierownik jednostki, który reprezentuje zakład na zewnątrz.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt.

3. Strukturę organizacyjną ZUK określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Statutu ZUK.

4. Szczegółowy zakres działalności poszczególnych działów i stanowisk określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika ZUK i zatwierdzony przez Wójta.

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

§ 7.

1. ZUK działa w formie zakładu budżetowego.

2. ZUK pokrywa swoje wydatki z dotacji budżetowej oraz uzyskanych przychodów za świadczone usługi.

3. ZUK prowadzi działalność finansową zgodnie z prawem budżetowym i wydanymi na jego podstawie przepisami wykonawczymi w oparciu i plan finansowo-rzeczowy zatwierdzony przze Wójta.

4. ZUK administruje przyznanym majątkiem stanowiącym własność Gminy.

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§ 8.

Statut Zakładu Usług Komunalnych nadaje Rada Gminy.

§ 9.

Zmiany w Statutcie dokonuje Rada Gminy Zbiczno.

§ 10.

Zakład Usług Komunalnych używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem, oraz oznaczeniem, że jest zakładem budżetowym Gminy Zbiczno.

utworzono: 2009-03-20 08:58 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-03-20 09:23 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-03-20 08:58
ilość odsłon podstrony: 3412
repozytorium zmian
drukuj  zapisz