Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036826

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Zbiczno, dn. 17 marca 2009 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
1. Ogłaszający konkursy:
 Wójt Gminy Zbiczno
 Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
 tel./fax (056) 49 393 17

2. Ogłoszone otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2009 roku:

1) Konkurs nr 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy w 2009 r. w zakresie kultury pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

2) Konkurs nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2009 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”,

3) Konkurs nr 3/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2009 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego”,

3. Ogłoszenie o konkursach zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 16 lutego 2009 roku.

4. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12 marca 2009 r. na ogłoszone konkursy wpłynęło łącznie 6 ofert, dotyczących następujących zadań:

1) Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego - 2 oferty
2) Aktywizacja młodzieży i dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień - 1 oferta
3) Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego - 3 oferty

5. Wybrano do realizacji następujące oferty konkursowe:

1) Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego:

- Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie - na łączną kwotę: 2.900 zł
- Zespół Szkół w Pokrzydowie - na łączną kwotę: 800 zł

2) Aktywizacja młodzieży i dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień:

- Zespół Szkół w Pokrzydowie - na łączną kwotę: 600 zł

3) Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego:

- Ludowy Zespół Sportowy w Zbicznie - kwotę łączną: 10.000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie - kwotę łączną: 1.000 zł

6. W wyniku postępowania konkursowego z powodu braków formalnych i niekompletności dokumentów wymaganych regulaminem konkursu, odrzucono ofertę złożoną na Konkurs nr 3/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy w 2009 r . w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego”, złożoną przez Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do z Osieka.

7. Wnioski konkursowe służyć będą rozwojowi kultury, zapobiegania problemom alkoholowym, narkomanii i uzależnień oraz rozwojowi kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w Gminie Zbiczno. Podmioty zapewnią realizację wymienionych przedsięwzięć.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski
 

utworzono: 2009-03-19 13:18 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-03-19 13:21 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-03-19 13:16
ilość odsłon podstrony: 2684
repozytorium zmian
drukuj  zapisz