Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862326

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2017

* Uchwała Nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek.
* Uchwała Nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m kw. powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXII/176/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2017 r.
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/176/2017 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2017 r.
* Uchwała Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: nieuzgodnienia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.
* Uchwała Nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022".
* Uchwała Nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
* Uchwała Nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym.
* Uchwała Nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym.
* Uchwała Nr XXXII/169/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
* Uchwała Nr XXXII/168/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 - 2026.
*Uchwała Nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
* Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.01.2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia wszystkich mediów przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zbiczno oznaczoną nr 166/8 położoną w miejscowości Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXI/165/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.01.2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
* Uchwała Nr XXXI/164/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.01.2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie".
 * Uchwała Nr XXXI/163/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.01.2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Brodnickiemu na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno".
* Uchwała Nr XXXI/162/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.01.2017 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.01.2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
* Uchwała Nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.01.2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 - 2026.
utworzono: 2017-02-01 15:46 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-04-21 09:14 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2017-02-01 15:46
ilość odsłon podstrony: 2275
repozytorium zmian
drukuj  zapisz