Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5035988

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080233C POKRZYDOWO-POKRZYDOWO PLEBANKA O DŁUGOŚCI 1,039 KM”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013
w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa
Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej


 

 I: ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego : Gmina Zbiczno
Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, woj. Kujawsko – Pomorskie
Osoba do kontaktów: Justyna Klimowska
tel. 056-493-93-17, fax 056-493-93-17, e-mail: gkb.zbiczno@neostrada.pl.

 II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi gminnej nr 080233C Pokrzydowo-Pokrzydowo Plebanka o długości 1,039 km”
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia Jest przebudowa drogi gminnej nr 080233C Pokrzydowo-Pokrzydowo Plebanka o długości 1,039km. Na zakres planowanych do wykonania robót składają się:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne i chodnikowe,
- obramowanie jezdni oraz ściek betonowy,
- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej,
- wykonanie przepustu drogowego,
- wykonanie robót wykończeniowych.  
1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
woj. kujawsko – pomorskie, powiat Brodnicki, gmina Zbiczno, miejscowość Pokrzydowo działki nr 192, 176/2, 176/24, 193, 194/1.
1.5) Nomenklatura
1) Wspólny słownik zamówień CPV: 45233140-2 – roboty drogowe.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie zadania do dnia 31.07.2009r.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM , FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) Wymagane wadium : 20.000,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa : W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do oferty, oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.

IV: TRYBY
3)Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony.
4)Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
5)Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.zbiczno.brodnica.net w terminie do dnia 30.03.2009r.
3.2) Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140, do dnia 30.03.2009r. do godziny. 12.00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.03.2009r., godzina 12.30, Urząd Gminy Zbiczno, sala posiedzeń, II piętro, 87-305 Zbiczno 140.
3.5) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.6) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.7) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3.8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

V : INNE INFORMACJE
1.Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2009r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.03.2009r. z terminem do dnia 30.03.2009r.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 rozwój infrastruktury technicznej. 

Opracowała:                                                                                                                                  
/-/  Justyna Klimowska                                                                                                                 

 Zatwierdził:
/-/ Wojciech Rakowski

 


ZAŁĄCZNIKI:

 

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Szczegółowa specyfikacja techniczna (pdf)

* Usytuowanie przedsięwzięć (pdf)

* Projekt zagospodarowania pasa drogowego dróg gminnych z odwodnieniem w m. Pokrzydowo (pdf)

* Kosztorys inwestorski ślepy (pdf)

* Przekroje poprzeczne drogi gminnej (pdf)

* Odwodnienie wgłebne w ciągu drogi gminnej (pdf)

* Profil podłuzny drogi gminnej (pdf)

* Przekroje normalne drogi gminnej (pdf)

* Przekroje konstrukcyjne drogi (pdf)

* Obiekty inżynierskie w ciągu drogi gminnej (pdf)
 

utworzono: 2009-03-09 14:00 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-03-11 12:56 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-03-09 13:59
informację wytworzył 2009-03-09 Justyna Klimowska
ilość odsłon podstrony: 3194
repozytorium zmian
drukuj  zapisz