Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036959

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2009 z dnia 2 marca 2009 roku

 OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2009 z dnia 2 marca 2009 roku

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik Umysłowy - Referent (umowa o pracę - cały etat)

 

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) wykształcenie minimum średnie

2) wymagany profil (specjalność): profil ogólny lub zawodowy umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku Referenta,

3) nieposzlakowana opinia,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą kasy - raporty, kwitariusze przychodów

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) weryfikacja, sprawdzanie i rozliczanie po stronie ilościowej i finansowej dochodów własnych ZUK na dostawy wody, odbiór ścieków i wywóz odpadów stałych,

2) prowadzenie dokumentacji związanej z kasą ZUK - raporty, kwitariusze przychodów,

3) rozliczenie osób zbierających należności za pobór wody i odbiór ścieków, wywóz nieczystości oraz prowadzenie ewidencji imiennej,

4) prowadzenie spraw kadrowych - akta osobowe pracowników ZUK,

5) prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT),

6) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, oraz przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych,

7) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

8) prowadzenie archiwum,

9) prowadzenie procedury przygotowawczej do windykacji,

10) prowadzenie środków trwałych.

4. Wymagane dokumenty (opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych):

1) życiorys (CV);

2) kwestionariusz osobowy;

3) list motywacyjny;

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie;

5) świadectwa pracy;

6) dokument potwierdzający niekaralność;

7) referencje (w przypadku posiadania).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zakładu (buiro ZUK - parter, pokój nr 1 lub drogą pocztową na adres Zakładu (Zakład Usług Komunalnych, 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140) z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Referent", w terminie do dnia 12 marca 2009 r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do ZUK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.zbiczno.ug.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV - powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn oraz prawo udzielenia pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu - rozmowa kwalifikacyjna.

utworzono: 2009-03-02 13:52 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-03-02 14:28 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-03-02 13:51
informację wytworzył 2009-03-02 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 3001
repozytorium zmian
drukuj  zapisz