Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4422009

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5m3/dobę

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5m3/dobę
(pobierz druk)  wraz z załącznikami:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy,

- dowód uiszczenia opłaty,

- stosowne atesty i certyfikaty (kopia z posiadanej dokumentacji zawierająca informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami).


Opłaty:

1. Opłata skarbowa w wysokości 120 zł;
2. za pełnomocnictwo 17 zł.

Uiszczane bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub przelewem na rachunek bankowy:
BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001

Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową
(podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628)


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno
pok. nr 7

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- termin załatwienia sprawy - do 30 dni

- instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska (art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2013 r. poz. 1232),

- prowadzący instalację jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji,

- do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

- instalacja objęta obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem,

- prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
pok. nr 10
tel. 56 49 393 23

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628)

utworzono: 2016-05-09 13:49 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-05-12 10:51 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-05-09 13:48
informację wytworzył 2016-05-09 Marzena Czarnecka
ilość odsłon podstrony: 738
repozytorium zmian
drukuj  zapisz