Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862239

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Statut Przedszkola w Zbicznie

STATUT
Przedszkola w Zbicznie

 

Tekst jednolity opracowany na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 rr. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)


Rozdział I

Nazwa Przedszkola.

§ 1.

1. Przedszkole w Zbicznie zwane w dalszej części treści Statutu Przedszkolem, jest placówką publiczną wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Zbicznie.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Zbiczno.

3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

§ 2.

1. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu „Zespół Szkół w Zbicznie – Przedszkole Zbiczno”.

2. Przedszkole nie posiada imienia. Imię Przedszkolu może nadać organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.


Rozdział II

Inne informacje o przedszkolu.


§ 3.

1. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 5 godzin dziennie tj. od 8:00 do 13:00.

2. Minimum programowe realizowane jest w Przedszkolu jednooddziałowym w grupie mieszanej.

3. Wszystkie zmiany w dziennym czasie pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

4. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Rady Rodziców.

5. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole ustala organ prowadzący z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej.


Rozdział III

Cele i zadania przedszkola.

§ 4.


1.Celem placówki jest:

a) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,
b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem  społeczno – kulturowym i przyrodniczym,
c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,
d) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia świadomości  narodowej etnicznej, językowej i religijnej,
e) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
f) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka , rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka , a w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
g) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
h) przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z kultura i sztuka.

2. Zadaniem Przedszkola jest:

a) zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie ich rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności , dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości,
e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzącym w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
f) rozbudzenie ciekawości poznawczej , zachęcenie do aktywności badawczej,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć,
h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego,
i) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

3. Podstawowymi  formami  działalności dydaktyczno – wychowawczej Przedszkola są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
b) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
c) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
d) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji , wyboru partnerów i środków materialnych,
e) spontaniczna działalność dzieci.

§ 5.

1. Przedszkole umożliwia dzieciom:

a) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, realizując treści  
    programowe,
b) wychowanie religijne na życzenie rodziców.

2. Z dziećmi wymagającymi pomocy psychologicznej i pedagogicznej pracuje nauczyciel w ramach pracy dydaktyczno-wyrównawczej.

3. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek nauczyciela lub rodzica.

4. Orzeczenie i opinie poradni stanowią podstawę do dalszej pracy z dzieckiem.

5. Przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola jest opinia lekarska i orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 6.

1. Dzieci mają zapewnioną opiekę z zachowaniem higieny i przepisów bezpieczeństwa przez nauczyciela i woźną oddziałową:

a) nauczyciel grupy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, wycieczek, zabaw w ogrodzie itp.
b) przed wyjściem z Przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia placu zabaw oraz stanu technicznego sprzętu ogrodniczego
c) w przypadkach podyktowanych względami zdrowotnymi dziecka zgłaszanymi przez rodziców (prawnych opiekunów), podczas wyjścia grupy z Przedszkola, opiekę nad dzieckiem przejmuje nauczyciel innej grupy dokumentując to zapisem w zeszycie. Jednocześnie odpowiada za całkowite bezpieczeństwo przekazanego dziecka.

2. Dziecko przyprowadza i odbiera z Przedszkola rodzic (prawny opiekun). W innych przypadkach osoba upoważniona pisemnie przez rodzica (prawnego opiekuna).

3. Dzieciom 6-letnim zamieszkałym poza miejscowością, w której mieści się Przedszkole, gmina zapewnia bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przewozu do Przedszkola. W przypadku gdy dziecko dowożone jest przez samych rodziców (prawnych opiekunów), gmina ma obowiązek zwrócić koszty przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej:

a) rodzice dzieci dojeżdżających do Przedszkola autobusem, zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci z przystanku w swoim miejscu zamieszkania,
b) w czasie przejazdu autobusem opiekę nad dziećmi sprawuje osoba do tego wyznaczona
c) przyprowadzanie i odprowadzanie do autobusu w przypadku braku opieki nad dziećmi przejmuje personel Przedszkola.

4. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) dziecka jest podlegającego obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu jest:

a) dopełnienie wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej,
b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia prowadzone w tym Przedszkolu.

5. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega kontroli. Kontrolę sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w obwodzie, której dziecko mieszka.

6. Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.).

7. Dopuszcza się możliwość spełniania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym. Dyrektor Zespołu Szkół jest obowiązany na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), określić warunki spełniania tego obowiązku, biorąc pod uwagę konieczność uzyskania przez dziecko, przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  


Rozdział IV

Organy przedszkola.

§ 7
.

1. Organami przedszkola są:

a) Dyrektor Zespołu Szkół,
b) Rada Rodziców,
c) Rada Pedagogiczna.

2. Do zadań Dyrektora Zespołu Szkół należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą  
  Przedszkola oraz reprezentowaniu go na zewnątrz,
a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego
c) realizowanie uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
d) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły placówki i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
f) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
g) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
h) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola,
i) współpracowanie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną,
j) sprawowanie nadzoru nad obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego,
k) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

6. Dyrektor Zespołu Szkół prowadzi badanie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich przez:

a) badanie skuteczności działania placówki, porównując osiągane efekty z założonymi celami,
b) badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci,
c) diagnozowanie wybranych obszarów pracy placówki,
d) zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy placówki według ustalonych kryteriów
e) hospitację polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw dzieci.

§ 8.

1. Dla zapewnienia zorganizowanego współdziałania wybiera się w placówce Radę Rodziców.

2. Rada Rodziców jest wybierana na zebraniu ogólnym rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola, w obecności co najmniej połowy rodziców, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem placówki.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu Szkół z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

5. W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady.

§ 9.

1. Kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki w Przedszkolu jest Rada Pedagogiczna.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni    w Przedszkolu, Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół..

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z  regulaminem Rady.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz  w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Zespół Szkół albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,
b) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
d) przygotowanie projektu Statutu Przedszkola,
e) praca w komisjach i zespołach działających przy Radzie Pedagogicznej

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy Przedszkola , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt planu finansowego Przedszkola,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń ,  nagród, wyróżnień,
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego  oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
e) „szkolny zestaw programów”,
f) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  obecności co najmniej  połowy jej członków.

11. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 10.

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy Przedszkola.

2. Rodzice na pierwszym zebraniu ogólnym zapoznawani są z planem rocznym placówki.

3. Zadania wynikające z planów miesięcznych znajdują się w „kąciku dla rodzica”.

4. Rodzic uzyskuje rzetelną informację na temat swojego dziecka. Może wyrazić i przekazać opinie na temat pracy Przedszkola do Dyrektora Zespołu Szkół.

5. Stałe spotkania z ogółem rodziców organizuje dyrektor dwa razy w roku, a wychowawca raz na kwartał.

6. W przypadku zaistniałych sytuacji konfliktowych między organami Przedszkola rozstrzyga się je w następujący sposób:

a) sytuacje konfliktowe między Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół,
b) sytuacje konfliktowe między Radą Rodziców a dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny
c) sytuacje konfliktowe między Radą Pedagogiczną a dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny
d) sytuacje konfliktowe między Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną a dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny
e) w przypadku nie rozwiązania sytuacji konfliktowej na terenie Przedszkola bądź Zespołu Szkół, zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.


Rozdział V

Organizacja przedszkola

§ 11.


1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 3 pkt 4.

§ 12.

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący , w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności :

a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników Przedszkola,
c) ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

4. Organizacje pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

5. Na podstawie ramowego rozkłady dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny  8:00 do godziny 13:00.

§ 13.


1. Kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola:

a) odpowiedni wiek dziecka
b) stan zdrowia dziecka
c) wypełnienie karty zgłoszenia dziecka przez rodzica lub prawnego opiekuna.

§ 14.

2. Zasady przyjęcia dziecka do Przedszkola:

a) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie, matek (ojców) samotnych, inwalidów I i II grupy, dzieci z rodzin zastępczych i dzieci nauczycieli,
b) w pozostałych przypadkach o przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor placówki,
c) w przypadku wolnych miejsc nabór dzieci uzupełnia się w czasie roku szkolnego
d) w przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewiduje organizacja Przedszkola, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną; listę przyjętych dzieci wraz z kryteriami przyjęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń

3. Termin pobierania i składania kart zgłoszeń do Przedszkola ustala dyrektor placówki.

§ 15.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział mieszany , złożony z dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

3. Do Przedszkola przyjmowane są tylko dzieci 6-letnie spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 5-latki w przypadku, gdy pozostają wolne miejsca w oddziałach. Sytuacja ta wynika z faktu, iż placówka posiada możliwość prowadzenia tylko dwu oddziałów a liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekroczyć 25 osób.

4. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie powinna przekroczyć 15, w tym 2-3 niepełnosprawnych.

5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychicznego i stanu zdrowia.

§ 16.

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli Przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

5. Czas trwania zajęć organizowanych przez nauczyciela i zajęć  prowadzonych  dodatkowo  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

6. W Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 17.

1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia:

a) sale do zajęć z niezbędnym wyposażeniem
b) szatnie
c) teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem


Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.

§ 18.


1. W Przedszkolu zatrudnieni są:

a) nauczyciele wychowania przedszkolnego
b) nauczyciele katecheci
c) woźna oddziałowa

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 19.

1. Nauczyciel prowadzi prace wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Zakres działania nauczycieli:

a) realizowanie programu kształcenia, wychowania osiągając w stopniu optymalnym cele określone w programie,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
c) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
d) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
e) informowanie rodziców uczniów oraz dyrekcję a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
f) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkoły,
g) prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej,
h) organizowanie procesu wychowania w zespole - tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie, rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności,
i) przestrzeganie porządku pracy,
j) dbałość o dobro placówki i jej mienie, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
k) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz włącza ich w działalność Przedszkola.

§ 20.

1. Zadania innych pracowników Przedszkola:

a) woźna oddziałowa – spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe polecone przez Dyrektora Zespołu Szkół w stosunku do wychowanków, utrzymuje czystość w powierzonych jej pomieszczeniach i na terenie przedszkolnym.


Rozdział VII

Wychowankowie Przedszkola

§ 21.


1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej. Obowiązek ten powstaje z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

4. Z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego jest zwolnione dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do Szkoły Podstawowej, a mianowicie przed ukończeniem 6 lat. Niezbędnym warunkiem wcześniejszego przyjęcia do szkoły jest psychofizyczna dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5. Dziecku, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

§ 22.

1. Dziecko ma prawo do :

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego z godnie z zasadami higieny pracy umysłowej
b) podmiotowego i życzliwego traktowania,
c) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
d) akceptacji takim jakim jest,
e) własnego tempa rozwoju,
f) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
g) zabawy i wyboru towarzysza zabaw,
h) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami.

2. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:

a) szanowania wytworów innych dzieci,
b) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
c) przestrzegania zasad higieny osobistej
d) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Przedszkola,
e) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
f) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu,
g) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,
h) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli
i) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
- okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
- przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
- szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
- poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
- naprawianiu wyrządzonej przez siebie szkody,
j) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów (uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny),
k) troszczenia się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu

§ 23.

1. Ustala się zasady dotyczące stroju galowego:

a) dla dziewcząt – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica albo spodnie

b) dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie i jasna koszula

2. Szkolny strój galowy obowiązuje w następujących dniach:

a) inauguracja roku szkolnego
b) zakończenie roku szkolnego
c) uroczystości z okazji świąt państwowych
d) inne dni zgodnie z zaleceniem dyrekcji szkoły.  


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


§ 25.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Statut przedszkola nie jest dokumentem zamkniętym i może podlegać nowelizacji.

4. W przypadku 4 zmian Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o stworzeniu jednolitego tekstu Statutu.

5. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 

utworzono: 2009-02-06 14:33 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-02-09 13:54 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2009-02-06 14:33
ilość odsłon podstrony: 4530
repozytorium zmian
drukuj  zapisz