Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4241465

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2016

* Uchwała Nr XXX/159/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/159/2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/159/2016 Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
* Uchwała Nr XXX/158/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2017 r. w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Ciche.
* Uchwała Nr XXX/157/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbiczno.
* Uchwała Nr XXX/156/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: poparcia stanowiska Rady Powiatu w Brodnicy.
* Uchwała Nr XXX/155/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025.
* Uchwała Nr XXX/154/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Uchwała Nr XXIX/153/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/153/2016 Roczny Program Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
* Uchwała Nr XXIX/152/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXIX/151/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022".
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/151/2016 Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022.
Załącznik nr  2 do Uchwały Nr XXIX/151/2016 Załącznik graficzny
* Uchwała Nr XXIX/150/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 r.
* Uchwała Nr XXIX/149/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: opłaty miejscowej.
* Uchwała Nr XXIX/148/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: opłaty targowej.
* Uchwała Nr XXIX/147/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: podatku od środków transportowych.
* Uchwała Nr XXIX/146/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
* Uchwała Nr XXIX/145/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXIX/144/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016-2025.
* Uchwała Nr XXIX/143/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
 * Uchwała Nr XXVIII/142/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.10.2016 r. w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXVIII/141/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.10.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025.
* Uchwała Nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.10.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
* Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Zbiczno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/137/2016 Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Zbiczno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
* Uchwała Nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
* Uchwała Nr XXVII/135/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016-2025.
* Uchwała Nr XXVII/134/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Uchwała Nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.08.2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Brodnickiemu na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno".
* Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.08.2016 r. w sprawie: zmianiająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
 * Uchwała Nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.08.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji wspólnej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno".
* Uchwała Nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15.07.2016 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXV/129/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15.07.2016 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15.07.2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
Załącznik do Uchwały Nr XXV/128/2016 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15.07.2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Zbiczno na lata 2016-2018.
* Uchwała Nr XXV/126/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15.07.2016 r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie.
* Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15.07.2016 r. w sprawie: zmianiająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Uchwała Nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego.
* Uchwała Nr XXIV/123/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zbiczno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zbiczno.
* Uchwała Nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025.
* Uchwała Nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.06.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.05.2016 r. w sprawie: odmowy uzgodnienia uchwały XIX/347/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.
* Uchwała Nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.05.2016 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.05.2016 r. w sprawie: zmiany statutów sołectw.
* Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.05.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Uchwała Nr XXIII/116/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.05.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.05.2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
* Uchwała Nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.05.2016 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2015.
* Uchwała Nr XXII/113/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10.05.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025.
* Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10.05.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.01.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.04.2016 r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Pokrzydowo.
 * Uchwała Nr XXI/110/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.04.2016 r. w sprawie: zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbiczno.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXI/109/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.04.2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022.
* Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.04.2016 r. w sprawie: użytków ekologicznych na terenie Gminy Zbiczno.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/108/2016 r. Wykaz użytków ekologicznych na terenie Gminy Zbiczno.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/108/2016 r. Przebieg granic użytków ekologicznych
Załącznik nr  3 do Uchwały Nr XXI/108/2016 r. Opis granic użytków ekologicznych w postaci współrzędnych geograficznych punktów załamania granic w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
* Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.04.2016 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2015 rok.
* Uchwała Nr XXI/106/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.04.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025.
* Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.04.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2015 r.
 * Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2016 roku.
* Uchwała Nr XIX/102/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych.

* Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22.03.2016 r.

w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016-2025.
* Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
 * Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania i wdrażania przez Gminę Zbiczno Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
* Uchwała Nr VII/97/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
* Uchwała Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
* Uchwała Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Dochody na 2016 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Wydatki na 2016 rok
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Zadania inwestycyjne w 2016 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji  zadań zleconych gminie
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Plan dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2016 rok
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVII/95/2016 Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok
Objaśnienia do budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Uchwała Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/94/2016 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025

 

utworzono: 2016-02-12 12:34 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-02-28 15:36 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-02-12 12:34
ilość odsłon podstrony: 2033
repozytorium zmian
drukuj  zapisz