Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4279668

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2016

* Zarządzenie nr 126/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu.
* Zarządzenie nr 125/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej w referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 123/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji ds. weryfikacji sprzętu informatycznego.
* Zarządzenie nr 122/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Zarządzenie nr 121/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 120/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
* Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 118/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno ma 2016 rok.
* Zarządzenie nr 116/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 - 2026.
* Zarządzenie nr 115/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2017 rok.
Objaśnienia i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
* Zarządzenie nr 114/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży wśród pracowników Urzędu Gminy Zbiczno używanego sprzętu komputerowego.
* Zarządzenie nr 113/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 112/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Zarządzenie nr 111/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: wykazu stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
* Zarządzenie nr 110/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków z zewnątrz na czas zastępstwa nieobecnego pracownika w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Zbiczno.
*Zarządzenie nr 109/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Zbiczno.
* Zarządzenie nr 108/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 107/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 września 2016 r. w sprawie: określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracownia projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
* Zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 r.
* Zarządzenie nr 105/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie: ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 roku.
* Zarządzenie nr 102/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.
* Zarządzenie nr 101/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 100/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 99/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia zasad i procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego.
* Zarządzenie nr 97/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce.
* Zarządzenie nr 96/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
* Zarządzenie nr 95/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Zarządzenie nr 94/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
 * Zarządzenie nr 93/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: regulaminu korzystania z obiektów będących w zarządzaniu GOKSiR i ustalenia stawek za najem i dzierżawę nieruchomości lokalowych stanowiących mienie komunalne Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 92/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zbiczno" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Zbiczno".
* Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Urzędzie Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie: obniżenia opłat za korzystanie z sali fitness I i fitness II na hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2015 rok.
Załącznik do Zarządzenia nr 89/2016 Sprawozdanie finansowe GOKSiR w Zbicznie za 2015 rok.
* Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2016 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
* Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.
* Zarządzenie nr 85/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Gminie Zbiczno.
 * Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2016.
* Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisku menadżer hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie: zasad postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
* Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
* Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie: opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2015 rok.
* Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2016 r. przez organizacje pozarządzowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2016
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2016 Wzór oferty
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 75/2016 Projekt umowy
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 75/2016 Wzór sprawozdania
Załącznik do Zarządzenia nr 75/2016 Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania
Załącznik do Zarządzenia nr 75/2016 Herb Gminy Zbiczno (jpg)
Załącznik do Zarządzenia nr 75/2016 Wzór prawidłowego opisy faktury/rachunku
 * Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zbiczno.
Załącznik do Zarządzenia nr 74/2016 Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
* Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz obsługi informatycznej urzędu w Urzędzie Gminy w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie
* Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XVII/95 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok.
* Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym.
* Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
* Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie: regulaminu korzystania z hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu.
załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2016 Regulamin korzystania z hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie.
załącznik nr 2 do Zarządzenia 64/2016 Regulamin korzystania z sali fitness I w hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie.
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 64/2016 Regulamin korzystania z sali fitness II cardio w hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie.
załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 64/2016 Cennik za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie.

 

utworzono: 2016-01-07 13:02 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-01-17 15:24 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2016-01-07 13:02
ilość odsłon podstrony: 2989
repozytorium zmian
drukuj  zapisz