Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4310959

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2006 r.

> Uchwała Nr XLVIII/282/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Żmijewko

> Uchwała Nr XLVIII/281/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Zastawie.

> Uchwała Nr XLVIII/280/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Sumówko.

> Uchwała Nr XLVIII/279/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Sumowo.

> Uchwała Nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Lipowiec.

> Uchwała Nr XLVIII/277/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Gaj-Grzmięca.

> Uchwała Nr XLVIII/276/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Czystebłota.

> Uchwała Nr XLVIII/275/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Ciche.

> Uchwała Nr XLVIII/274/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Brzezinki.

> Uchwała Nr XLVIII/273/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/268/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

> Uchwała Nr XLVIII/272/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchylenia Uchwała Nr XL/244/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2006 roku.

> Uchwała Nr XLVIII/271/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2006 rok.

> Uchwała Nr XLVII/270/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/245/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr XLVII/269/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Sumówko.

> Uchwała Nr XLVII/268/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

> Uchwała Nr XLVII/267/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2006 rok.

> Uchwała Nr XLVI/266/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2006 rok.

> Uchwała Nr XLV/265/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco, zabezpieczającego prawidłową realizację umowy nr Z/2.04/III/3.1/172/05/U/99/05 o dofinansowanie Projektu "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 080227C Żmijewo - Brzezinki od km 0+003 do 1+301 km" ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny.

> Uchwała Nr XLV/264/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta na podjęcie zobowiązania finansowego w formie weksla in blanco, zabezpieczającego prawidłową realizację umowy nr AOW/I-3040-UE-144/2005-61412-UM4200005/05 o dofinansowanie Projektu "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Zbicznie" ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywonościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w ramach Priorytetu "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich".

> Uchwała Nr XLV/263/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie zawieszenia czynszu dzierżawnego za lokal - sklep spożywczo-przemysłowy w Pokrzydowie.

> Uchwała Nr XLV/262/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2006 rok.

> Uchwała Nr XLV/261/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2006 rok.

> Uchwała Nr XLIV/260/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Najmowo.

> Uchwała Nr XLIV/259/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Pokrzydowo.

> Uchwała Nr XLIV/258/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Zbiczno.

> Uchwała Nr XLIV/257/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr XLIV/256/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania dotacji przedmiotowej z budżetu gminy Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie.

> Uchwała Nr XLIV/255/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego.

> Uchwała Nr XLIV/254/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pienieżnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

> Uchwała Nr XLIV/253/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2006 rok.

> Uchwała Nr XLIII/252/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2006 rok.

> Uchwała Nr XLII/251/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia górnych stawej opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport i utylizację nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbiczno.

> Uchwała Nr XLII/250/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

> Uchwała Nr XLII/249/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2005.

> Uchwała Nr XLII/248/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

> Uchwała Nr XLI/247/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Zbiczno nieruchomości położonej w miejscowości Zbiczno.

> Uchwała Nr XLI/246/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbiczno na lata 2006 - 2011.

 

> Uchwała Nr XLI/244/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2006 roku.

> Uchwała Nr XLI/243/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2006 roku.

> Uchwała Nr XLI/242/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 5 kwietnia 2006 r.  w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2006 rok.

> Uchwała Nr XL/241/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2009.

 > Uchwała Nr XL/240/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

> Uchwała Nr XL/239/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

> Uchwała Nr XL/238/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zbiczno oraz roztrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

> Uchwała Nr XL/237/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

> Uchwała Nr XL/236/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2006 roku.

utworzono: 2008-12-02 12:04 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2008-12-11 09:56 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-12-02 12:04
ilość odsłon podstrony: 3087
repozytorium zmian
drukuj  zapisz