Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4436679

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usług komunalnych

1. Zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
4. Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z załącznikami.

DRUK DO POBRANIA

Opłata:
Opłata za zezwolenie 107 zł (w formie przelewu lub w kasie Urzędu Gminy Zbiczno)

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wpłacić na rachunek UG Zbiczno:
BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno
pok. Nr 7

Termin i tryb załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
pok. Nr 10
tel. 56 49 393 23

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23).
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783).
 

utworzono: 2008-11-27 14:16 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-04-27 12:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-27 14:16
informację wytworzył 2008-04-16 Jacek Stolarczyk
ilość odsłon podstrony: 2612
repozytorium zmian
drukuj  zapisz