Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4241307

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2015

* Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/93/2015 Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
* Uchwała Nr XVI/92/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016-2020.
* Uchwała Nr XVI/91/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu zadań w zakresie zarządzania obszarem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1825C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo.
* Uchwała Nr  XVI/90/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sumowo.
Załącznik do Uchwały Nr XVI/90/2016 Plan Odnowy Miejscowości Sumowo.
* Uchwała Nr XVI/89/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
* Uchwała Nr XVI/88/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim a Gminą Zbiczno w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych.
* Uchwała Nr XVI/87/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zastawie.
* Uchwała Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2019.
Załącznik do Uchwały Nr XVI/85/2015 Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2019.
* Uchwała Nr XVI/86/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020.
Załącznik do Uchwały Nr XVI/86/2015 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020.
* Uchwała Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2015 - 2025.
* Uchwała Nr XVI/83/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.
* Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki do Uchwały XV/80/2015 Roczny program współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
* Uchwała Nr XV/79/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Załączniki do Uchwały XV/79/2015  
* Uchwała Nr XV/78/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: opłaty miejscowej.
* Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów.
* Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: opłaty targowej.
* Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: podatku od środków transportowych.
* Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
* Uchwała Nr XV/73/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2015 - 2025.
 * Uchwała Nr XV/72/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.11.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Uchwała Nr XIV/71/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.10.2015 r. w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XIV/70/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.10.2015 r. w sprawie: zgłoszenia przedstawiciela Gminy Zbiczno do Rady Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
* Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.10.2015 r. w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody.
 * Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.09.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 255/4 w miejscowości Bachotek z dotychczasowym dzierżawcą.
* Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.09.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025.
* Uchwała Nr XIII/66/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.09.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.
 * Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15.09.2015 r. w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Zbiczno.
* Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18.08.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.
* Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Zbiczno niezabudowanej działki oznaczonej nr 301/12 w miejscowości Ciche.
* Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 96/12 w miejscowości Sumowo z dotychczasowym dzierżawcą.
* Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 204/1 w miejscowości Sumówko z dotychczasowym dzierżawcą.
* Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Krajobrazu Doliny Drwęcy.
* Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi.
* Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Zbiczno do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie".
* Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/215/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
* Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno. na lata 2015 - 2025.
* Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.07.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 r.
* Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.06.2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
* Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.06.2015 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2014.
* Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.06.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2015 - 2025.
* Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.06.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwąłę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9.06.2015 r. w sprawie: szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9.06.2015 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9.06.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9.06.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9.06.2015 r. w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9.06.2015 r. w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Gminą Bobrowo i Powiatem Brodnickim przy realizacji projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 080416C, nr 080234C i nr 080209C Sumowo - Wichulec na odcinku o długości 2,16 km (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1825C)".
* Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.05.2015 r. w sprawie: przekazania dotacji celowej Gminie Miasta Brodnicy w ramach projektu partnerskiego pn: "Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
* Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.05.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2014 rok.
* Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.05.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 176/52 w Pokrzydowie na czas nieokreślony z dotychczasowym dzierżawcą.
* Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.05.2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno.
* Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.05.2015 r. w sprawie: wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22.04.2015 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych
* Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22.04.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2015 - 2025.
* Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22.04.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r.
* Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.04.2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Załącznik do Uchwały Nr VI/34/2015 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe.
* Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2015 roku.
* Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2015 - 2025.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/29/2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/29/2015 Wykaz przedsięwzięć do WPF
* Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2015 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
* Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zbiczno.
* Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.02.2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
* Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.01.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
* Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.01.2015 r. w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie włączenia stawu w miejscowości Pokrzydowo w skład Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
* Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.01.2015 r. w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie włączenia niezabudowanej nieruchomości w Pokrzydowie do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
* Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.01.2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiegmu na zadania inwestycyjne "Budowa ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna"
* Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.01.2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/18/2015 Dochody na 2015 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/2015 Wydatki na 2015 rok
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/18/2015 Zadania inwestycyjne w 2015 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/18/2015 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/2015 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/18/2015 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/18/2015 Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji  zadań zleconych gminie
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/18/2015 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/18/2015 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/18/2015 Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/18/2015 Plan dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2015 rok
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr III/18/2015 Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok
Objaśnienia do budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok.
* Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2015 - 2025
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/17/2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/17/2015 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2015 - 2025

 

utworzono: 2015-02-10 13:53 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-03-25 12:42 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2015-02-10 13:53
ilość odsłon podstrony: 2199
repozytorium zmian
drukuj  zapisz