Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855374

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Dwa egzemplarze mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 (na jednym egzemplarzu propozycja zagospodarowania).
3. Aktualny wypis z rejestru gruntów dotyczący terenu inwestycji i przyległych z imiennym i adresowym podaniem stron postępowania (właścicieli, użytkowników).

DRUK DO POBRANIA

Opłaty:
Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107,00 zł

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wpłacić na rachunek UG Zbiczno:
BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki do wniosków oraz decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe.


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno - pok. nr 7

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Termin od złożenia wniosku do otrzymania decyzji wynosi od 2 do 3 miesięcy (w zależności od urzędów uzgadniających projekt decyzji).

2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

3. Decyzja - ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa - pok. nr 10
tel. 56 49 393 23

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).
 

utworzono: 2008-11-27 14:03 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-03-23 12:08 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-27 14:03
informację wytworzył 2008-04-16 Jacek Stolarczyk
ilość odsłon podstrony: 4205
repozytorium zmian
drukuj  zapisz