Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036777

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy

Wymagane dokumenty :

DRUK DO POBRANIA

Załącznik: mapa sytuacyjna z zaznaczonym obszarem nieruchomości planowanej do dzierżawy

Opłaty :

1. Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno
pok. nr 7

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Sprawy o charakterze cywilno - prawnym, do których należy również zawieranie umów dzierżawy nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory na tle realizacji umowu rozstrzygnąć może wyłącznie sąd powszechny.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa pok. nr 10
tel. 56 49 393 23

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

W przypadku wydzierżawienia gruntów komunalnych wysokość stawek czynszu dzierżawnego określa Uchwała Nr XXIII/135/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zbiczno.

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)
 

utworzono: 2008-11-27 13:43 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-03-12 12:27 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-27 13:42
informację wytworzył 2008-04-16 Jacek Stolarczyk
ilość odsłon podstrony: 3158
repozytorium zmian
drukuj  zapisz