Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410466

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Zbiczno

DRUK DO POBRANIA:

* Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

 

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, na podstawie Uchwały Nr XXXI/170/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2005 r. udzielana jest uczniom pomoc materialna.
 

Świadczeniami  pomocy materialnej są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

 

komu przysługują świadczenia pomocy materialnej ?

Świadczenia pomocy materialnej przysługują mieszkańcom zameldowanym w Gminie Zbiczno na pobyt stały będącym:

1) uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieżu i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniami szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia obowiązku nauki;

4) słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

 

STYPENDIUM  SZKOLNE

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne ?

1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. (tj. 351,- zł netto).

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne ?

1. Stypendium szkolne miże być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w odpłatnych zajęciach edukacyjnych realizoawnych poza szkołą, w tym: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komuterowych, itp.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania (opłata za internat lub stancję, wyżywienie);

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) zakup podręczników szkolnych,

b) zakup biletów miesięcznych na dojazd do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,

c) zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia dla celów szkolnych,

d) zakup wyposażenia dla uczniów wymaganego przez szkołę,

e) zakup okularów,

f) opłata za wizytę u logopedy, psychiatry, pedagoga, doradcy zawodowego, okulisty.

2. Stypendium szkolne może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego (tylko w wypadkach, kiedy nie ma możliwości zastosowania innych form stypendium).

W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium szkolne ?

1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekroczyć miesięcznie 200 % tej kwoty. (w chwili obecnej stypendium nie może być niższe niż 51,20 zł oraz nie może przekroczyć kwoty 128,- zł)

2. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września od czerwca w danym raku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskiego kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danych roku szkolnym.

3. Jeżeli forma stypendium szkolego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie 1280,- zł), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie 1152,- zł).

Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne ?

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1) złożenie do 15 września w sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów, do 15 października dla słuchaczy (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów wnioski muszą być zaopiniowane przez dyrektorów szkół i kolegiów),

2) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach w rodzinie (zaświadczenie z GOPS, zarobki członków rodziny - netto, wysokość pobieranej renty lub emerytury, wielkość zasiłku dla bezrobotnych, wysokość pobranej renty lub emerytury, wielkość zasiłku dla bezrobotnych, wysokość innych stypendiów otrzymywanych przez członka rodziny, wysokość diety radnych, wysokość otrzymywanych alimentów, zapłata netto za praktyki uczniowskie, liczba hektrarów przeliczeniowych gospodarstwa, otrzymywane spłaty majątkowe, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą - rozliczenie za poprzedni rok z urzędu skarbowego),

3) dołączenie stosownych zaświadczeń o sytuacji w rodzinie (zaświadczenie o niepełnosprawności lub utracie zdrowia, zaświadczenie o separacji lub rozwodzie, zaświadczenia z Urzędu Pracy, zaświadczenia ze studiów dla wykazanych we wniosku o stypendium studiujących członkach rodziny, itp.),

Wniosek o stypendium szkolne, w uzasadnionych przypadkach, może być złożony w terminie innym niż wynikające z ustawy.

Dokumentowanie wydatków.

Stypendium szkolne przyznawane jest decyzją Wójta Gminy Zbiczno. Pomoc ta przeznaczona jest na cele edukacyjne i każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wnioskodawca jesto zobowiązany do dokumentowania i przedstawienia imiennych faktur i rachunków potwierdzających wydatki. Dokumenty powyższe dostarczane są do Referatu Oświaty Urzędu Gminy Zbiczno przy wypłacie stypendium.

Daty wypłat stypendium szkolnego przekazywane są wraz z decyzją o przyznaniu stypendium.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

1. Zasiłek szkolny przysługuje w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia, słuchacza, wychowanka.

Za zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego są:

1) śmierć w rodzinie;

2) nagła - długotrwała choroba w rodzinie;

3) klęski żywiołowe;

4) kradzież lub utrata pomocy szkolnej;

5) wypadek oraz inne zdarzenia o charakterze losowym.

2. Zasiłek szkolny może być udzielony w formie

1) pieniężnej - na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. O zasiłek zdarzenia uzusadniającego przyznanie zasiłku.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (w chwili obecnej do 320,- zł)

5. Wniosek opisujący charakter zdarzenia losowego składa się do Wójta Gminy Zbiczno w sekretariacie urzędu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie (np. kserokopię karty leczenia szpitalnego, zaświadczenie od lekarza specjalisty, itp.)

utworzono: 2008-11-27 09:03 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-11 07:51 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-27 09:02
informację wytworzył 2007-03-26 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 2513
repozytorium zmian
drukuj  zapisz