Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4144941

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Uczeń na wsi

 Pilotażowy program "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Realizowany jest od 1.09.2008 r. do 30.06.2010 r. Realizatorami programu są oddziały PFRON oraz gminy, które przyjęły zaproszenie do uczestnictwa w programie. Adresatami programu w obszarze A są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej ( z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie wiejsko-miejskiej.

W ramach obszaru A programu dofinansowanie może obejmować następujące koszty:

- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

- uczstnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

- związane z dostępem do internetu (instalacja, abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,

- kursów doszkalających w zakresie programu nauczania i kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

- zyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uzyskać także dofinansowanie kosztów pobieranej nauki (czesne), dojazdu do szkoły i zakwaterowania (w przypadku gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zameldowania)

Wysokość środków PFRON na dofinansowanie w ramach obszaru A programu nie może przekroczyć

1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2.000 złotych w ciągu jednego roku szkolnego,

2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesne) - 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Pogram ten od 01.09.2008 r. realizowany jest w Gminie Zbiczno. Objęto nim 14 uczniów szkoły podstawowej, 8 gimnazjalistów i 2 osoby ze szkoły ponadgimnazjalnej (razem 24 osoby niepełnosprawne)

Kolejny nabór do progamu (na rok szkolny 2008/2009) odbędzie się we wrześniu 2008 r. po zaproszeniu gminy przez PFRON do uczestnictwa. Następnie po podpisaniu przez Wójta Gminy Zbiczno umowy z PFRON, gmina przystępuje do realizacji programu. 

Składanie wniosków przez rodziców dzieci niepełnosprawnych dostarczonej przez Zespoły Szkół z Gminy Zbiczno do Referatu Oświaty Urzędu Gminy Zbiczno, a także przez osobiste zgłoszenie się rodziców dzieci niepełnosprawnych, ktróre pobierają naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub specjalnych.

utworzono: 2008-11-27 08:37 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-06-28 10:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-27 08:37
informację wytworzył 2008-04-08 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 2434
repozytorium zmian
drukuj  zapisz