Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036022

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 04 listopada 2008 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

I. Zamawiający: 

1. Pełna nazwa Zamawiającego: Gmina Zbiczno
2. Adres: Zbiczno 140
3. Kod pocztowy: 87-305 Zbiczno
4. Województwo: Kujawsko-Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanei robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Żmijewo".

III. Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno.

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 14.10.2008 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:

1. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany "IZOSAN" Moczadło 1b, 87-300 Brodnica

2. Cena oferty wybranej:
- za wykonanie robót brutto: 99,963,84 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 84/100 - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3. Uzasadnienie wyboru oferty: Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa. Do przetargu wpłynęły cztery oferty. Oferta wybrana spełniała kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

1. Oferta nr 1 - złożona przez: ROLLSTICK-TORUŃ Sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń
- cena oferty brutto 183.996,85 zł; liczba punktów w kryterium ocena - 54,33

2. Oferta nr 2 - złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski, ul. Słoneczna 10, 87-500 Rypin 
- cena oferty brutto 202,560,50 zł; liczba punktów w kryterium cena - 49,35

3. Oferta nr 3 - złożona przez: Zakład Usług Wodno - Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica
- cena oferty brutto 134.200,00 zł; liczba punktów w kryterium cena: 74,49

4. Oferta nr 4 - złożona przez Zakład Ogólnobowlany "IZOSAN", Moczadła 1b, 87-300 Brodnica
- cena oferty 99.963,84 zł; liczba punktów w kryterium cena: 100,00

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: NIE DOTYCZY

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2008-11-27 08:16 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2008-11-27 08:34 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-27 08:15
informację wytworzył 2008-11-04 Justyna Klimowska
ilość odsłon podstrony: 2983
repozytorium zmian
drukuj  zapisz