Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862368

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zasiłek rodzinny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

 

 

DRUK DO POBRANIA:

* Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje m.in. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka. Jednakże świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przedmiotowy zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Zasadniczo jest to kwota 504,00 zł a w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta nie może przekroczyć 583,00 zł.

W sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą dadną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje m.in.  jeżeli dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo rodzinie zastępczej lub pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, od 1września 2006 r. wynosi miesięcznie:

1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy złożyć do tutejszego GOPS wniosek o ustalenie prawa do zasiłu rodzinnego oraz dodatków do zasiłku wraz z wymaganą dokumentacja (wymaganą dokumentację określa § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4) zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia,

5) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

6) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

d) zaświadczenie właściwego urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

e) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju wiejskich ze środków pochodzących z Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

f) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

- oświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

j) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

k) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;

7) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

8) kopię aktów zgonów rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

9)  kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

10) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

11) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

12) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

13) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

(Wymaganą dokumentację określa § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

* urodzenia dziecka,

* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

* samotnego wychowywania dziecka,

* wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

* rozpoczęcia roku szkolnego,

* podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Jest wypłacany jednorazowo w wysokości 1000 zł w terminie ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu lub wystąpienia o przyspobienie więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko.
Świadczenie to zastąpiło macierzyński zasiłek jednorazowy wypłacany do końca kwietnia 2004 r. z ustawy o pomocy społecznej.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek ten zastąpił zasiłek wychowawczy wypłacany przed 1 maja 2004 r. na podstawie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Przysługuje on matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Okres wypłaty dodatku nie może być dłuższy niż 24 miesiące kalendarzowe lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli uprawniony sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu albo 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje on opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znaczym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek nie przysługuje jednak, jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie bezośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku  pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, podjęłą lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego albo dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Istotnym jest przy tym charakter tej placówki, tj. że zapewnia on całodobową opiekę i jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, przez co najmniej 5 dni w tygodniu, a nie ma znaczenia ile to dni w tygodniu dziecko w placówce przebywa.
Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nie znany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Wysokość dodatku od 1 września wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka.

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększenia wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: 
- do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
- powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku uzależniona jest od wieku dziecka. Przysługuje on bowiem miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia albo 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Przysługuje on matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osoby uczącej się.

Dodatek wypłąca się jeden raz w roku, we wrześniu. Jego wysokość to 100,00 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek do zasiku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się w dwóch sytuacjach. Po pierwsze na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, a także gimnazjum (po zmianach wprowadzonych z dniem 30 lipca 2004 r.) w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Po drugie na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania, w ktorej znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
W pierwszej sytuacji dodatek przysługuje w wysokości 90 zł, a w drugiej 50 zł miesięcznie na dziecko. Wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 

 

Ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 18 grudnia 2008r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008r., został przedłużony do 31 października 2009r. 
Oznacza to, że decyzje, które zostały wydane przed 1 stycznia 2009r., z terminem do 31 sierpnia 2009r., zostaną przedłużone do 31 października 2009r . Zgodnie z art. 2 w/wym. ustawy, decyzja o przedłużeniu okresu, na jaki przyznaje się świadczenia , powinna zostać wydana z urzędu , nie są wymagane :
- zgoda strony
- złożenie wniosku w tej sprawie
Prawo do dodatków związanych z nauką dziecka, ustalane jest odpowiednio do obowiązujących dotychczas zasad poświadczenia nauki, uwzględniając zarówno bieżący rok szkolny 2008/2009, jak i dwa miesiące ( wrzesień i październik 2009r) przyszłego roku szkolnego. 
W związku z usunięciem, z dniem 1 stycznia 2009r, ograniczenia terminu złożenia wniosku o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku, wniosek o ten dodatek może być złożony w każdym czasie przypadającym do końca okresu zasiłkowego. Dodatek przysługuje raz w roku szkolnym
Oznacza to, że w bieżącym okresie zasiłkowym, który wyjątkowo obejmuje rozpoczęcie dwóch lat szkolnych ( 1 września 2008r.- rozpoczął się rok szkolny 2008/2009, a 1 września 2009r. - rozpocznie się kolejny rok szkolny 2009/2010) , dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego będzie mógł być wypłacony dwa razy – pierwszy raz za rok szkolny 2008/2009, po raz drugi – w okresie wrzesień – październik 2009r za rok szkolny 2009/2010.
W kolejnych okresach zasiłkowych , które będą trwać od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługiwał będzie tylko raz i wypłacony będzie nie na początku , ale pod koniec okresu zasiłkowego.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku ubiegania się o dodatki z tytułu:
1. rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 
2. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - pokrycie częściowe dojazdu ( szkoła ponadgimnazjalna , szkoła artystyczna lub podstawowa i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności )

 Wniosek o przyznanie w/wym dodatków na okres zasiłkowy 2008/2009 (rok szkolny 2009/2010 ) należy składać do 10 września 2009r wraz z zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym naukę w wyżej wymienionej szkole. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 wyżej cytowanej ustawy w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych , oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie do dnia 1 października do 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia . 


 

utworzono: 2008-11-26 11:12 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-06-18 13:41 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-26 11:11
informację wytworzył 2008-04-01 Hanna Steckowska
ilość odsłon podstrony: 4813
repozytorium zmian
drukuj  zapisz