Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862292

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2014

* Uchwała Nr XXXVII/261/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.10.2014 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 w ramach projektu partnerskiego pn.: "Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.
* Uchwała Nr XXXVII/260/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.10.2014 r. w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXVII/259/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.10.2014 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
* Uchwała Nr XXXVII/258/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.10.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.
* Uchwała Nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.10.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Uchwała Nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: przystąpienia do partnerstwa z Gminą Bobrowo i Powiatem Brodnickim przy realizacji projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 080416C, nr 080234C i 080209C Sumowo - Wichulec na odcinku o długości 2,16 km (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1825C)".
* Uchwała Nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki nr 118/4 położonej w miejscowości Szramowo.
* Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
* Uchwała Nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/215/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
* Uchwała Nr XXXVI/249/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.
* Uchwała Nr XXXVI/248/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24.09.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Uchwała Nr XXXV/247/2014 Rady Gminy  Zbiczno z dnia 13.08.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.
* Uchwała Nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13.08.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Uchwała Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18.06.2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXIV/244/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18.06.2014 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
* Uchwała Nr XXXIV/243/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18.06.2014 r. w sprawie: dopłaty do odbiorców usług kanalizacyjnych na okres od 1.06.2014 r. do 31.12.2014 r.
* Uchwała Nr XXXIV/241/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18.06.2014 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
* Uchwała Nr XXXIII/240/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zbiczno porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego.
* Uchwała Nr XXXIII/239/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno".
* Uchwała Nr XXXIII/238/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek.
* Uchwała Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2013 rok.
* Uchwała Nr XXXIII/235/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna".
* Uchwała Nr XXXIII/234/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/215/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
* Uchwała Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
* Uchwała Nr XXXIII/232/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Uchwała Nr XXXIII/231/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" na lata 2014 - 2020.
* Uchwała Nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.05.2014 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXXII/229/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.03.2014 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2014 roku.
załącznik do Uchwały Nr XXXIII/229/2014 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2014 roku.
* Uchwała Nr XXXII/228/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.03.2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
* Uchwała Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.03.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 r.
* Uchwała Nr XXXI/226/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/215/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
* Uchwała Nr XXXI/225/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/213/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.
* Uchwała Nr XXXI/224/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2014 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Uchwała Nr XXX/223/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
* Uchwała Nr XXX/222/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zbiczno
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/223/2014 Wzór oferty
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/223/2014 Wzór sprawozdania
* Uchwała Nr XXX/221/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
* Uchwała Nr XXX/220/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
* Uchwała Nr XXX/219/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
* Uchwała Nr XXX/218/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXX/217/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
* Uchwała Nr XXX/216/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: uzgodnienia projekyu Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego "Pojezierze Brodnickie" nt. "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca"/.
* Uchwała Nr XXX/215/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: emisji obligazji komunalnych
* Uchwała Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.01.2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
- objaśnienia i uzsadnienie do budżetu gminy Zbiczno na 2014 rok  
załącznik nr 1 Dochody na 2014 rok
załącznik nr 2 Wydatki na 2014 rok
załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2014 roku
załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku
załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
załącznik nr 7 Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie
załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
załącznik nr 10 Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe
załącznik nr 11 Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2014 rok
załącznik nr 12 Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok
   
utworzono: 2014-02-19 08:02 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2014-12-02 09:30 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2014-02-19 08:01
ilość odsłon podstrony: 2340
repozytorium zmian
drukuj  zapisz