Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4314967

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Dodatek mieszkaniowy

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy spełnić trzy podstawowe warunki:

- posiadać tytuł prawny do lokalu;

- spełniać kryterium dochodowe;

- posiadać odpowiednią powierzchnię lokalową.

I. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

- osobom posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu,

- osobom zajmującym budynki stawnowiące ich własność,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

II. Za dochód uznaje się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

- 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (obowiązującej w dniu złożenia wniosku, ogłoszonej przez Prezesa ZUS).

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
- dodatków dla sierot zupełnych;
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
- pomocy w zakresie dożywiania;
- zasiłków pielęgnacyjnych.

III. Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej lokalu lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

- 35 m2 - dla 1 osoby;
- 40 m2 - dla 2 osób;
- 45 m2 - dla 3 osób;
- 55 m2 - dla 4 osób;
- 65 m2 - dla 5 osób;
- 70 m2 - dla 6 osób - dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię o kolejne 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również w przypadku przekroczenia powierzchni nie więcej niż o:

- 30%
- 50% (pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy wypełnić wniosek i złożyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.

Wypłata dodatku zostaje wstrzymana, gdy osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Mnistrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).


Druki do pobrania:

- Oświadczenie  

- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego  

- Deklaracja o wysokości dochodów  

utworzono: 2013-11-15 11:54 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2014-03-25 10:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-11-15 11:53
informację wytworzył 2013-11-14 Barbara Góralska
ilość odsłon podstrony: 1408
repozytorium zmian
drukuj  zapisz