Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4792798

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obligacje komunalne

* Uchwała Nr XII/153/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych


* Uchwała Nr 34/2013 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia  3 czerwca 2013 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Zbiczno

* Uchwała Nr 25/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

* Uchwała Nr 7/S/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

* Uchwała Nr 7/I/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.

* Uchwała Nr 7/dł/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013 - 2025.

* Uchwała Nr 6/db/2013 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zbiczno.SPRAWOZDANIA:

2011

- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-N sprawozdanie o stanie należoności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

2012

- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-N sprawozdanie o stanie należoności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

2013 (I półrocze)

- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-N sprawozdanie o stanie należoności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 


UCHWAŁA - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok:

* Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok 

- objaśnienia i uzsadnienie do budżetu gminy Zbiczno na 2013 rok

- załącznik nr 1 - Dochody na 2013 rok

- załącznik nr 2 - Wydatki na 2013 rok

- załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2013 roku

- załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

- załącznik nr 5 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

- załącznik nr 6 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

- załącznik nr 7 - Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

- załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

- załącznik nr 10 - Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

- załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2013 rok

zmiany:

* Zarządzenie nr 125/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 stycznia 2013 roku zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok


* Uchwała Nr XXI/142/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.


* Uchwała Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
 

* Zarządzenie nr 140/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok


* Zarządzenie nr 141/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.


* Uchwała Nr XXIII/166/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.


* Zarządzenie nr 150/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.


* Zarządzenie nr 156/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.


* Uchwała Nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013 r. w  sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.


* Zarządzenie nr 161/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.


* Uchwała Nr XXV/192/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 września 2013 r. w  sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.

 


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZBICZNO NA LATA 2013-2025:

 


ZESTAWIENIE KREDYTÓW, POŻYCZEK ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

* Zestawienie kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 sierpnia 2013 r.

 

utworzono: 2013-09-20 13:34 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-10-24 14:10 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-09-20 13:34
ilość odsłon podstrony: 4805
repozytorium zmian
drukuj  zapisz