Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4422500

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ubieganie się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.)

 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w pokoju  nr  7 ( I piętro).

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,

2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone kopie tych  dokumentów,

3. akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego - poświadczona kopia,

4. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia,

- inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

III. OPŁATY

brak

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zostanie złożony  do 30 czerwca danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. Jeżeli wniosek złożony jest do 31 października danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

3. Organ prowadzący, który nadaje stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjecie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w pkt. II.

4. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w pkt. II nie spełnia wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięciu w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia  nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Gminy Zbiczno.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

brak

VII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Zbiczno - Referat Organizacyjno-Oświatowy - pokók nr 9 tel. 56 49 393 17 wewn. 33

utworzono: 2013-06-12 11:33 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-06-12 11:47 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-06-12 11:30
informację wytworzył 0000-00-00 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 1491
repozytorium zmian
drukuj  zapisz