Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4144934

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkół i przedszkoli

Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły przedszkola lub ośrodka.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub dofinansowanie dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbicznie wniosek (formularz dostępny na stronie Urzędu Gminy) wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Zbiczno i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.

W sytuacji gdy rodzice/prawni opiekunowie w własnym zakresie organizują dojazd dziecka do szkoły na terenie Gminy, mają możliwość zwrotu kosztów w wysokości biletu miesięcznego na danej trasie. W takiej sytuacji zwrot kosztów  będzie się odbywał zgodnie z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola:

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego lub dofinansowanie dowozu przysługuje:

a) rodzicom dziecka,

b) prawnym opiekunom.

2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przyjmuje Sekretariat Urzędu Gminy w Zbicznie.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) własnym środkiem komunikacji.

4. Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola.

Uprawnieni do dowozu do przedszkola lub szkoły (ośrodka):

1. Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum -uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.

2. Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka - dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

4. Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców druki dostępne w Urzędzie Gminy Zbiczno lub do pobrania poniżej..

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)

5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

Opłata za przyjecie wniosku:

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Zgodny z zapisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Gminy Zbiczno.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy - Referat Organizacyjno-Oświatowy w Zbicznie: tel. (56) 49 393 10; pokój nr 9 (II piętro).

Uwagi:

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie.

Druki do pobrania:

1. Wniosek - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

2. Potwierdzenie dowożenia ucznia do szkoły, przedszkola, terapii zajęciowej.

3. Wniosek - o sfinansowanie dowożenia ucznia.

 

utworzono: 2013-06-10 14:08 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-06-10 14:15 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-06-10 14:08
informację wytworzył 0000-00-00 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 2024
repozytorium zmian
drukuj  zapisz