Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4792897

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Charakterystyka Gminy

Gmina Zbiczno położona jest we wschodniej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w niewielkiej odległości od trasy Poznań - Toruń - Olsztyn. Najbliższym miastem jest 700-letnia, zabytkowa Brodnica, oraz Grudziądz i Toruń. 

Gmina Zbiczno sąsiaduje z gminami Biskupiec, Kurzętnik /Warmińsko - Mazurskie/ oraz Brodnica, Brzozie, Bobrowo i Jabłonowo Pomorskie. Zajmuje obszar 13.290 ha, z czego lasy stanowią ponad 42 % powierzchni gminy, a ponad 30 jezior zajmuje 9,7 % powierzchni.
 
Niemal cała gmina leży na terenie Pojezierza Brodnickiego stanowiąc część "ZIELONYCH PŁUC POLSKI". Teren ukształtowany został przez zlodowacenie bałtyckie. Powierzchnię wysoczyzny morenowej /120 m npm./ urozmaicają pojedyncze pagórki morenowe oraz płytkie rynny i zagłębienia bezodpływowe. Środkową część gminy przecinają, biegnące z północnego-zachodu na południowy-wschód, głębokie i długie rynny polodowcowe, wypełnione licznymi jeziorami. Na wschodzie gminy wysoczyzna morenowa opada stromą krawędzią ku pradolinie Drwęcy, biegnącej tu niemal prosto z północy na południe. Na płaskim, szerokim dnie doliny /80 m npm./ występują liczne meandry i starorzecza Drwęcy. Urozmaicona rzeźba terenu sprzyja bogactwu wód powierzchniowych. Wśród rzek najważniejszą jest Drwęca, której kręty bieg w okolicach miejscowości Szramowo wyznacza granicę gminy na odcinku 7 km. Niemal cała gmina należy do zlewni Drwęcy, przede wszyskim przez jej dopływy: Skarlankę i Brodniczankę /Strugę Brodnicką/. 

Do największych jezior na tym terenie zaliczamy:

Bachotek - powierzchnia 211 ha

Sosno - powierzchnia 187 ha

Zbiczno - powierzchnia 128,9 ha

Czystość jezior, ich wielkość i położenie zapewniają doskonałe warunki do wypoczynku oraz wędkowania dla wszystkich, którzy pragną zaznać ciszy i spokoju.
Urozmaicony krajobraz, duże powierzchnie leśne, liczne jeziora, czystość tego terenu, unikatowa fauna i flora sprawiły, że szereg obiektów gminy zostało objętych różnymi formami ochrony przyrody.

Znaczna część gminy znajduje się w obrębie Brodnickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz leży w strefie krajobrazu chronionego. Najbardziej cenne przyrodniczo obszary chronione są w 6 rezerwatach przyrody /projektuje się utworzenie kolejnego/. Obszar gminy znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego, charakteryzującego się dużą zmiennością pogody w różnych latach. Niezbyt silne wiatry wieją głównie z zachodu. W porównaniu z centralną częścią województwa, klimat jest tu bardziej ostry i wilgotny, co zbliża go bardziej do warunków panujących na Pojezierzu Mazurskim. Ze zróżnicowaną rzeźbą terenu, warunkami hydrologicznymi i różnorodną szatą roślinną wiąże się występowanie lokalnych mikroklimatów. Sezon turystyczny trwa tu około 140 dni      /od połowy maja do połowy września/.

W skład gminy wchodzi 12 sołectw i 39 wsi i przysiółków:

Największymi miejscowościami na terenie gminy są (stan na 31.12.2014 r.): 

Zbiczno - liczba stałych mieszkańców - 983

Pokrzydowo - liczba stałych mieszkańców - 919

Najmowo - liczba stałych mieszkańców - 434

Ciche - liczba stałych mieszkańców - 384

Sumowo - liczba stałych mieszkańców - 285

Liczba ludności w gminie to 4 846 osob.  

Głównym źródłem utrzymania ludności w Gminie Zbiczno jest rolnictwo, turystyka, drobna wytwórczość i usługi. 

Gmina Zbiczno posiada dogodną sieć drogową leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku wiodącego z Poznania, poprzez Toruń, na Pojezierze Mazurskie. Osie komunikacyjne gminy wyznaczają drogi powiatowe, uzupełnione siecią 26 dróg gminnych o różnej nawierzchni oraz drogi zakładowe i prywatne. Południowo-zachodnią częścią gminy przechodzi linia kolejowa Brodnica - Jabłonowo Pomorskie ze stacją kolejową w Najmowie.

Gmina Zbiczno posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć telekomunikacyjną. Około 90 % powierzchni gminy zaopatrzone jest w linię wodociągową a do kanalizacji podłączone jest 35 %. Sieć kanalizacyjna podłączona jest do oczyszczalni ścieków w Brodnicy. 

utworzono: 2008-11-21 12:29 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-01-08 09:23 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-21 12:29
ilość odsłon podstrony: 14248
repozytorium zmian
drukuj  zapisz