Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036907

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Budżet - 2008

* Uchwała Nr XV / 67 / 2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2008 rok

 

* załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy

* załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy

* załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

* załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne w 2008 roku

* załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

* załącznik nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

* załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

* załącznik nr 7 - Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

* załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

* załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

* załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

* załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

* załącznik nr 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie

* załącznik nr 13 - Dotacje przedmiotowe w 2008 roku

* załącznik nr 14 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku

* załącznik nr 15 - Dotacje celowe w 2008 r. na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursów

* załącznik nr 16 - Dotacje celowe w 2008 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

* załącznik nr 17 - Dotacje celowe w 2008 r. na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego

* załącznik nr 18 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

* załącznik nr 19 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

* załącznik nr 20 - Prognoza kwoty długu i spłat

 


* Uchwała Nr 10/2007 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno.

* Uchwała Nr 10a/2007 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Zbiczno.

utworzono: 2008-11-19 12:26 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2008-11-19 14:14 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-19 12:26
ilość odsłon podstrony: 2775
repozytorium zmian
drukuj  zapisz