Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4315004

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Świadczenia opiekuńcze

Informacja dla osób, które od 1 stycznia 2013 r. będą się ubiegały o przyznanie prawa do świadczeń opiekuńczych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zmienionych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012, poz. 1548) od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych. Mają one zastosowanie już od 1 stycznia 2013 r. do osób ubiegających się o świadczenia opiekuńcze po raz pierwszy. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie dotychczas wydanych decyzji, zachowają prawo do świadczenia do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli nadal będą spełniały warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Decyzje o przyznaniu świadczeń, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, wygasają z mocy prawa po dniu 30 czerwca 2013 r.

Po wygaśnięciu decyzji osoby otrzymujące obecnie świadczenie pielęgnacyjne będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli spełnią warunki określone w przepisach zmienionej ustawy, stosowne świadczenie będzie przyznane od 1 lipca 2013 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało będzie głównie rodzicom nie podejmującym lub rezygnującym z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, tak jak dotychczas, bez względu na wysokość dochodu rodziny.

Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły otrzymać osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobami, wobec których obciążone są obowiązkiem alimentacyjnym - zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przyznanie tego zasiłku, po spełnieniu pozostałych warunków, uzależnione będzie od dochodu rodziny (obecnie do 623,00 zł na osobę w rodzinie).

 

Warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje od 1 stycznia 2013 r.:

1. matce albo ojcu;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka (który wystąpił o jego adopcję);
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (np. dziadkowie dziecka)
4. innym osobom (pod warunkiem, że same nie mają znacznego stopnia niepełnosprawności) na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
- nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Osobom, o których mowa w pkt. 4 (innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki) przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- nie ma osób wymienionych powyżej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2. osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność lecznicza i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

c) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

d) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłju opiekuńczego lub świadczenia pielęgacyjnego,

e) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

f) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotyczczasowej wysokości (520 zł) do dnia 30 czerwca 2013 r. jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Osobom, którym w oparciu o nowe przepisy będzie przyznane po 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne, oraz tym, którzy mają przyznane świadczenie pielęgnacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, za każdy miesiąc od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., w którym przysługiwać będzie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego w oparciu o nowe przepisy będzie wynosiła od 1 lipca 2013 - 620 zł.

 

Warunki nabywania prawa do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lubpomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł

3. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

 •  w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
  a) osoby wymagającej opieki,
  b) rodziców osoby wymagającej opieki,
  c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
  d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
  e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a - d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
 • w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
  a) osoby wymagającej opieki,
  b) małżonka osoby wymagającej opieki,
  c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólnie dziecko,
  d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a - c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadajągo własne dziecko.

4. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:
  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów,
  c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
  d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba wymająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

Przy ustalniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do przyznania tego świadczenia. Wywiad ten będzie aktualizowany co 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków do jego przyznania.

Podstawa prawna: Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.: ostatnia zmiana Dz.U. z 2012 r. poz. 1548).

 

utworzono: 2013-03-19 09:32 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2014-03-25 10:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-03-19 09:31
informację wytworzył 2013-03-14 Ewa Osińska
ilość odsłon podstrony: 2046
repozytorium zmian
drukuj  zapisz