Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4436682

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2013

* Uchwała Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
* Uchwała Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: dopłaty do odbiorców usług kanalizacyjnych w 2014 r.
* Uchwała Nr XXIX/210/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: współdziałania gmin przy wspólnej realizacji projektu pn. "Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego".
* Uchwała Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Ciche.
* Uchwała Nr XXIX/208/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/134/2012 Rady Gminy Zbiczno z  dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2013-2025.
* Uchwała Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 r.
* Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2013 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szramowo.
* Uchwała Nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2013 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
* Uchwała Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2013 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów.
* Uchwała Nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2013 r. w sprawie: opłaty miejscowej.
* Uchwała Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2013 r. w sprawie: opłaty targowej.
* Uchwała Nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2013 r. w sprawie: podatku od środków transportowych.
* Uchwała Nr XXVIII/200/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
* Uchwała Nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2013 r. w sprawie: średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.
* Uchwała Nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 r.
* Uchwała Nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.10.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 r.
* Uchwała Nr XXV/194/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.09.2013 r. w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXV/193/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.09.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/134/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2013-2025.
* Uchwała Nr XXV/192/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.09.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 r.
* Uchwała Nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
* Uchwała Nr XXIV/190/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/190/2013 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
* Uchwała Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i tyrbu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim a Gminą Zbiczno w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych
* Uchwała Nr XXIV/187/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: wskazania przedstawiciela Gminy Zbiczno do Rady Brodnickiego Parku Krajobrazowego
* Uchwała Nr XXIV/186/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbiczno
* Uchwała Nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Gaj-Grzmięca
* Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Czystebłota
* Uchwała Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Zastawie
* Uchwała Nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Lipowiec
* Uchwała Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Ciche
* Uchwała Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Żmijewko
* Uchwała Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Brzezinki
* Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Sumówko
* Uchwała Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Sumowo
* Uchwała Nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Najmowo
* Uchwała Nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Pokrzydowo
* Uchwała Nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: Statutu Sołectwa Zbiczno
* Uchwała Nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/134/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2013-2015.
* Uchwała Nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.08.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
* Uchwała Nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16.05.2013 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zbiczno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
* Uchwała Nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16.05.2013 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
* Uchwała Nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16.05.2013 r. w sprawie: wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16.05.2013 r. w sprawie: dopłaty od odbiorców usług kanalizacyjnych w 2013 roku.
* Uchwała Nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16.05.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/134/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2013-2015.
* Uchwała Nr XXIII/166/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16.05.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
* Uchwała Nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16.05.2013 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
* Uchwała Nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16.05.2013 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
* Uchwała Nr XXII/163/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXII/162/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXII/161/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Zbiczno w ramach programu pomocy de minimis.
* Uchwała Nr XXII/160/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXII/158/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/158/2013 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zał. nr 1 do deklaracji  Wykaz osób zamieszkujących gospodarstwo domowe
Zał. nr 2 do deklaracji Wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej.
Zał. nr 3 do deklaracji Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji wypełniane przez mieszkańców budynków wielolokalowych
Zał. nr 4 do deklaracji Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji wypełniane przez mieszkańców budynków wielolokalowych w części niezamieszkałej
* Uchwała Nr XXII/157/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: wyboru metodu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXII/156/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1805C Krotoszyny - Brodnica w miejscowości Ciche.
* Uchwała Nr XXII/155/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXII/154/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
* Uchwała Nr XII/153/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Uchwała nr XII/152/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/134/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2013-2025.
* Uchwała Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.03.2013 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok
* Uchwała Nr XXII/150/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia  25.03.2013 r. w sprawie: ogólnodostępności boiska sportowego w miejscowości Lipowiec
* Uchwała Nr XXI/149/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata.
* Uchwała Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2012 rok.
* Uchwała Nr XXI/147/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: dopłaty do odbiorców usług kanalizacyjnych w 2013 roku
* Uchwała Nr XXI/146/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia skladów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XXI/145/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Zbiczno na lata 2013 - 2015
* Uchwała Nr XXI/144/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: realizacji zadań wynikająca z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
* Uchwała Nr XXI/143/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2013 roku.
* Uchwała Nr XXI/142/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.02.2013 r.
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
utworzono: 2013-03-18 12:31 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2014-01-21 14:04 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-03-18 12:31
ilość odsłon podstrony: 3054
repozytorium zmian
drukuj  zapisz