Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855332

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2013

* Zarządzenie nr 184/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania do składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Brodnicy.
* Zarządzenie nr 183/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z  dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
* Zarządzenie nr 182/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie: uzupełnienia składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na okres nieobecności pedagoga w ZS w Zbicznie Pani Moniki Lewińskiej.
* Zarządzenie nr 181/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
* Zarządzenie nr 180/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 179/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
* Zarządzenie nr 178/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie - instytucję kultury Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 177/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie
* Zarządzenie nr 176/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.
Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2014 - 2025.
Załącznik nr 1 do projektu uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do projektu uchwały Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
* Zarządzenie nr 175/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2014 rok.
Objaśnienia i uzasadnienie do projektu budżetu gminy Zbiczno na 2014 rok.
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do projektu uchwały Dochody na 2014 rok.
Załącznik nr 2 do projektu uchwały Wydatki na 2014 rok.
Załącznik nr 3 do projektu uchwały Zadania inwestycyjne na 2014 rok.
Załącznik nr 4 do projektu uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.
Załącznik nr 5 do projektu uchwały Plan finansowy dochodów na zadania zlecone.
Załącznik nr 6 do projektu uchwały Plan finansowy wydatków na zadania zlecone.
Załącznik nr 7 do projektu uchwały Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie.
Załącznik nr 8 do projektu uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Załącznik nr 9 do projektu uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 10 do projektu uchwały Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe
Załącznik nr 11 do projektu uchwały Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2014 rok.
Załącznik nr 12 do projektu uchwały Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.
* Zarządzenie nr 174/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
* Zarządzenie nr 173/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 172/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 171/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 167/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 170/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
* Zarządzenie nr 169/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.
* Zarządzenie nr 168/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
* Zarządzenie nr 167/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 166/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 165/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
* Zarządzenie nr 164/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok.
* Zarządzenie nr 163/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 162/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 161/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
* Zarządzenie nr 160/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 159/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 158/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 157/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 156/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
* Zarządzenie nr 155/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 154/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminiacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 153/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminiacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 152/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminiacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 151/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminiacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 150/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
* Zarządzenie nr 149a/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 149/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 148/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 147/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 146/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 145/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 144/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 143/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 142/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie: opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia).
* Zarządzenie nr 141/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmianiające Uchwałę Nr XX/135/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
* Zarządzenie nr 140/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
 * Zarządzenie nr 139/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie: procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy Zbiczno.
  załącznik do zarządzenia
* Zarządzenie nr 136/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie: wytycznych do sporządzania arkuszy organizacji szkół/przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno oraz ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014.
* Zarządzenie Nr 135/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2012 rok.
Zał. do Zarządzenia nr 135/2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2012 rok
  Zał. nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2012 r.
  Zał. nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno
  Zał. nr 3 - Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok
* Zarządzenie nr 134/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie
* Zarządzenie nr 133/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 132/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 131/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwatych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2013 r. i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
* Zarządzenie nr 130/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2013.
* Zarządzenie nr 129/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych dla Urzędu Gminy.
* Zarządzenie nr 128/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.
 * Zarządzenie nr 127/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach .
* Zarządzenie nr 126/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  załącznik nr 1 do zarządzenia
  załącznik nr 2 do zarządzenia
  załącznik nr 3 do zarządzenia
  załącznik nr 4 do zarządzenia
  załącznik nr 5 do zarządzenia
* Zarządzenie nr 125/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 r.
utworzono: 2013-01-18 15:32 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2014-02-24 11:58 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2013-01-18 15:32
ilość odsłon podstrony: 3750
repozytorium zmian
drukuj  zapisz